Dokumenta

Dokumenta

06/06/2022: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju muškog košarkaškog kluba Lovćen 1947

06/06/2022: Odluka o o izmjeni Odluke o uslovima i postupku otkupa stanova kojima raspolaže Prijestonica Cetinje

06/06/2022: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

06/06/2022: Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - sportski objekat-hala

06/06/2022: Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu i uslovima organizovanja poslova u vršenju komunalnih djelatnosti i uslovima za korišćenje komunalnih usluga

06/06/2022: Odluka o stavljanju van snage Odluke o naseljima i granicama naselja na teritoriji Prijestonice Cetinje

06/06/2022: Odluka o stavljanju van snage Odluke o učešću Prijestonice Cetinje u valorizaciji građevinskog zemljišta

06/06/2022: Odluka o usvajanju Lokalnog plana socijalne i dječje zaštite Prijestonice Cetinje za period 2022.-2026. godine

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NEPRIHVATANJU PROGRAMA RADA ZA 2022. GODINU JU NARODNA BIBLIOTEKA I ČITAONICA NJEGOŠ ZA 2022 GODINU

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NE PRIHVATANJU GODIŠNJEG PROGRAMA DOO KOMUNALNO CETINJE ZA 2022. GODINU

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NE PRIHVATANJU IZVJEŠTAJ DOO VODOVOD I KANALIZACIJA CETINJE ZA 2021. GODINU

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NE PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA DOO SPORTSKI CENTAR ZA 2022 GODINU

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NE PRIHVATANJU PROGRAMA RADA SPORTSKOG CENTRA

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NE PRIHVATANJU PROGRAMA RADA VODOVOD I KANALIZACIJA CETINJE

06/06/2022: Zaključak o neprihvatanju završnog računa Budžeta za 2021. godinu

06/06/2022: Zaključak o neprihvatanju finansijskog plana Agencije za razvoj i podršku poslovanju za 2022

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NEPRIHVATANJU FINANSJSKOG PLANA JU NARDONA BIBLIOTEKA I ČITAONICA NJEGOŠ ZA 2022. GODINU

06/06/2022: Zaključak o neprihvatanju izvještaja i finansijskog izvještaja Turističke organizacije za 2021. godinu

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NEPRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA DOO KOMUNALNO ZA 2021 GODINU

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NEPRIHVATANJU IZVJEŠTAJA ZA 2021 GOIDINU JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NEPRIHVATANJU IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU JU NARODNA BIBLIOETAKA I ČITAONICA NJEGOŠ

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NEPRIHVATANJU PLANA I PROGRAMA RADA ZA 2022 GODINU JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NEPRIHVATANJU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE ZA 2022. GODINU

26/05/2022: DNEVNI RED ZA 4. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

24/05/2022: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 4. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

19/05/2022: Liste blagovremenih i potpunih prijedloga za članove Savjeta RTV Cetinje

31/03/2022: Izbor, imenovanja i razrješenja

31/03/2022: ODLUKA O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2022. GODINU

31/03/2022: Odluka o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog, biorazgradivog i kabastog otpada

31/03/2022: DNEVNI RED ZA 3. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

23/03/2022: Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje članova Savjeta “Radio i televizije Cetinje”

23/03/2022: Obrazac za prijedlog za imenovanje člana Savjeta RTV Cetinje

16/03/2022: Javni poziv za kandidata za imenovanje člana Savjeta “Radio i televizije Cetinje”

16/03/2022: Obrazac za prijedlog za imenovanje člana Savjeta RTV Cetinje

14/03/2022: DNEVNI RED ZA 3. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

14/03/2022: IZVJEŠTAJ O RADU GRADONAČELNIKA PRIJESTONICE CETINJE ZA 2021. GODINU

14/03/2022: Odluka o podizanju spomen-obilježja civilnim žrtvama rata postavljanjem spomen-objekta članovima porodice Zvicer

14/03/2022: ODLULA O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2022. GODINU

14/03/2022: PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2022. GODINU

11/03/2022: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 3. sjednice Skupštine Prijestonice

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018