Predsjednica

Dejana DIZDAR
Adresa: Bajova 2 (kancelarija 50)
Telefon / fax: 041 231 209
E-mail: predsjednica.skupstine@cetinje.me

Dejana Dizdar je rođena 30.06.1987. na Cetinju gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Metalurško-tehnološkom fakultetu, smjer: hemijska tehnologija, UCG. Magistrant je na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, UDG.

Svoje radno angažovanje započela je u JU Gimnazija Cetinje kao profesorica hemije u periodu 2010. – 2020. god. Pored obrazovnog rada bavila se u velikoj mjeri organizacijom vannastavnih aktivnosti srednjoškolaca. Između brojnih angažovanja, bila je članica velikog broja stručnih timova i komisija na nivou škole.

Dalje radno angažovanje je nastavila u DOO Interproduct Cetinje kao glavna tehnološkinja.

Volonterka je i članica UO Crveni krst i bila je direktorica omladinske NVO Građanski kreativni centar. Takođe, tokom  proteklih godina bila je angažovana u više navrata kao mentorka na UpShift, General Unlimited i Regionalnom UpShift-u u okviru UNICEF-ove Laboratorije za inovacije Kreaktivator, a trenerica je i za socijalne inovacije u oblasti peace building-a. Od 2016. – 2020. god. bila je Scientix Ambassador za Crnu Goru.

Dobitnica je brojnih nagrada: „Iskra“ za građanski doprinos opštem dobru, Global Teacher Award, Nagrada za najbolje profesore na nacionalnom nivou itd.

Pohađala je brojne seminare, konferencije i edukacije, posebno u oblasti omladinske politike, strateškog planiranja i inovacija.

 

Nadležnosti

Predsjednik/ca Skupštine Prijestonice funkciju obavlja profesonalno, a mandat mu/joj traje koliko i mandat Skupštine. Predsjednik/ca se bira većinom glasova ukupnog broja odbornika, shodno postupku utvrđenom Poslovnikom o radu Skupštine.

Predsjednik/ca predsjedava Skupštinom, rukovodi njenim radom, stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine, predstavlja Skupštinu Prijestonice, predlaže dnevni red, potpisuje akte Skupštine, koordinira rad stalnih i povremenih radnih tijela, sarađuje sa gradonačelnikom Prijestonice Cetinje i organima lokalne uprave, brine se o javnosti rada Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Prijestonice Cetinje i Poslovnikom o radu Skupštine.

 

 

 

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018