Predsjednica

Maja Cetkovic

Maja Ćetković je rođena na Cetinju, gdje je stekla osnovno i srednje obrazovanje. Dalje školovanje nastavila je u Beogradu i diplomirala na Filozofskom fakultetu, odsjek za istoriju umjetnosti.

Doktorand je na Univerzitetu EDUCONS u Novom Sadu.

Pripravnićki staž je odradila u CNB „Đurđe Crnojević“, a radni odnos zasnovala u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, gdje je bila stalni član Revizione komisije, a od 2006. godine i rukovodilac Centra za dokumentaciju i istraživanja.

Godine 2011., postavljena je na mjesto sekretara Sekretarijata za kulturu, sport i medije Prijestonice Cetinje, a 2014., na mjesto pomoćnika direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Za predsjednicu Skupštine Prijestonice Cetinje, imenovana je 28.01.2018. godine.

Tokom rada, bavila se zaštitom, prezentacijom i popularizacijom crnogorskog kulturnog nasljeđa, i bila član brojnih komisija, radnih grupa i stručnih timova Ministarstva kulture, sa zadatkom valorizacije i revalorizacije kulturnih vrijednosti kulturnih dobara Crne Gore. Između ostalog, bila je član Komisije za utvrđivanje stanja kulturne baštine Crne Gore, član radne grupe Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO, član stručnog tima za izradu Nominacionog dosijea za UNESCO zaštitu „Istorijskog jezgra Cetinja”, član stručnog tima za izradu Nominacionog dosijea za UNESCO zaštitu “Mletačkih fortifikacija u Crnoj Gori”... Takođe, bila je i član Komisije Ministarstva kulture za sticanje stručnog zvanja dokumentariste, predsjednik Savjeta JU Biblioteka i čitaonica “Njegoš” i član Savjeta Pomorskog muzeja u Kotoru. Niz godina, bavila se organizacijom Likovnog salona “13. novembar”, gdje je bila angažovana kao član žirija, selektor i autor teksta za katalog Salona.

Od stručnih zvanja posjeduje zvanje bibliotekara, kustosa i istrazivača-savjetnika.

Bavila se folklorom i bila član KUD-a „Njegoš“.

Udata je i ima dvoje djece.

Nadležnosti

Predsjednik/ca Skupštine Prijestonice funkciju obavlja profesonalno, a mandat mu/joj traje koliko i mandat Skupštine. Predsjednik/ca se bira većinom glasova ukupnog broja odbornika, shodno postupku utvrđenom Poslovnikom o radu Skupštine.

Predsjednik/ca predsjedava Skupštinom, rukovodi njenim radom, stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine, predstavlja Skupštinu Prijestonice, predlaže dnevni red, potpisuje akte Skupštine, koordinira rad stalnih i povremenih radnih tijela, sarađuje sa gradonačelnikom Prijestonice Cetinje i organima lokalne uprave, brine se o javnosti rada Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Prijestonice Cetinje i Poslovnikom o radu Skupštine.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018