Predsjednica

Milena Vujović
Adresa: Bajova 2 (kancelarija 50)
Telefon / fax: 041 231 209
E-mail: predsjednica.skupstine@cetinje.me

 

Milena Vujović je rođena 24.05.1995. godine na Cetinju gdje je i završila osnovnu i srednju školu, smjer: ekonomski tehničar. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka – Univerzitet Crne Gore u Podgorici, smjer: Evropske studije, diplomirani politikolog.

Pripravničko osposobljavanje je završila na Fakultetu dramskih umjetnosti, Univerzitet Crne Gore, Cetinje.

Aktivno sudjeluje i širi svoje znanje u razvoju ženske košarke za djecu koja broji preko 50 članova. Bivša je profesionalna sportistkinja koja je bila predstavnica na svim evropskim prvenstvima u mlađim selekcijama kao i seniorskom turniru u Kini.

Pohađala je seminare i edukacije u oblasti sportskog razvoja djece i unapređenja svog znanja iz oblasti sporta.

 

Nadležnosti

Predsjednik/ca Skupštine Prijestonice funkciju obavlja profesonalno, a mandat mu/joj traje koliko i mandat Skupštine. Predsjednik/ca se bira većinom glasova ukupnog broja odbornika, shodno postupku utvrđenom Poslovnikom o radu Skupštine.

Predsjednik/ca predsjedava Skupštinom, rukovodi njenim radom, stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine, predstavlja Skupštinu Prijestonice, predlaže dnevni red, potpisuje akte Skupštine, koordinira rad stalnih i povremenih radnih tijela, sarađuje sa gradonačelnikom Prijestonice Cetinje i organima lokalne uprave, brine se o javnosti rada Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Prijestonice Cetinje i Poslovnikom o radu Skupštine.

 

 

 

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018