Dokumenta

Dokumenta

11/05/2021: Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada za 2021. godinu d.o.o. „Sportski centar Cetinje“

11/05/2021: Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti „Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu“ d.o.o. Podgorica za zasnivanje stvarne službenosti radi izgradnje objekta od opšteg interesa

11/05/2021: Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za ustanovljavanje prava službenosti

11/05/2021: Prijedlog Odluke o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Prijestonice Cetinje

11/05/2021: Prijedlog Odluke o naknadi za urbanu sanaciju

11/05/2021: Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Prijestonice Cetinje

11/05/2021: Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje motornih vozila

11/05/2021: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora

11/05/2021: Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uslovima i postupku davanja u zakup građevinskog zemljišta

11/05/2021: Prijedlog Odluke određivanju lokacije za privremenom skladištenju neopasnog građevinskog, biorazgradivog i kabastog otpada

11/05/2021: Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na d.o.o. „Komunalno“ Cetinje

11/05/2021: Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava

11/05/2021: Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o imenovanju Odbora direktora d.o.o. „Agencija za razvoj i podršku poslovanju“ Cetinje

11/05/2021: Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti na Statut d.o.o. „Agencija za razvoj i podršku poslovanju“ Cetinje

11/05/2021: Izvještaj o implementaciji Lokalnog akcionog plana za mlade u Prijestonici Cetinje za 2020. godinu

11/05/2021: Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o visini stope doprinosa iz ličnog dohotka za finansiranje Opštinskog fonda za kulturu, fizičku kulturu i informisanje

11/05/2021: Izvještaj o radu za 2020. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica „Njegoš“ Cetinje

11/05/2021: Finansijski izvještaj za 2020. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica „Njegoš“ Cetinje

11/05/2021: Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2020. godinu

11/05/2021: Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2021. godinu

11/05/2021: Prijedlog Odluke o donošenju Elaborata o parking zonama u Prijestonici Cetinje

11/05/2021: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 26. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

07/05/2021: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 26. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

04/05/2021: Zaključci sa 25. sjednice Skupštine Prijestonice

23/04/2021: Lista blagovremenih i potunih predloga kondidata za članove Savjeta RTV Cetinje

16/04/2021: 25. sjednica Skupštine Prijestonice Cetinje

10/03/2021: Program javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

10/03/2021: Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

03/03/2021: Javni poziv za podnošenje predloga za kandidata za imenovanje člana Savjeta “Radio i televizije Cetinje”

03/03/2021: OBRAZAC ZA PREDLOG KANDIDATA ZA ČLANA SAVJETA RADIO CETINJA

23/02/2021: USVOJENI DNEVNI RED ZA 24. SJEDNICU SKUPŠTINE

23/02/2021: Odluka o izmjeni Odluke o konstituisanju Senata Prijestonice

23/02/2021: Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

23/02/2021: 1. Odborničko pitanje i odgovor

23/02/2021: 2. Odborničko pitanje

23/02/2021: VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA SLUŽBE

12/02/2021: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 24. sjednice Skupstine Prijestonice Cetinje

09/02/2021: DNEVNI RED ZA 24. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

09/02/2021: Predlog za izbor, imenovanja i razrješenja

09/02/2021: Izvještaj o realizaciji Plana i programa rada sa finansijskim izvještajem za 2020. godinu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018