O Skupštini Prijestonice Cetinje

Adresa: Bajova 2 (kancelarija 52)
Telefon / fax: 041 231 209
E-mail: skupstina@cetinje.me

Skupština je predstavnički organ građana Prijestonice Cetinje. Rad Skupštine Prijestonice je javan.

Skupština Prijestonice Cetinje ima 33 odbornika, a u sadašnjem sazivu, konstituisana je 04. januara 2022. i 14. februara 2022. godine.

Skupština Prijestonice Cetinje donosi Statut Prijestonice, propise i druge opšte akte, planove i programe razvoja Prijestonice, plan kapitalnih poboljšanja i investicionu politiku, lokalna planska dokumenta, program uređenja prostora, donosi budžet i završni račun budžeta, uvodi lokalne prihode i utvrđuje visinu poreza, taksi i nakanda, raspolaže imovinom Prijestonice, utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju i donosi odluku o osnivanju mjesnog centra.

Skupština raspisuje referendum za teritoriju Prijestonice Cetinje ili dio njene teritorije, odlučuje o građanskoj inicijativi, raspisivanju samodoprinosa za teritoriju Prijestonice Cetinje, osniva javne službe, odlučuje o zaduživanju i davanju garancija, u skladu sa zakonom, donosi odluku o emisiji hartija od vrijednosti, daje saglasnost za zaduživanje javnih službi čiji je osnivač, donosi odluku o broju odbornika Skupštine Prijestonice Cetinje, vrši verifikaciju mandata i odlučuje o pravima odbornika.

Takođe, Skupština bira i razrješava predsjednika Skupštine, gradonačelnika Prijestonice Cetinje, predsjednika i članove radnih tijela Skupštine, imenuje i razrješava sekretara Skupštine, daje saglasnost na imenovanje i razrješenje zamjenika gradonačelnika i glavnog administrator, podnosi prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata državnih organa, kada ocijeni da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu, razmatra izvještaj o radu gradonačelnika i razmatra izvještaje o radu javnih službi čiji je osnivač Prijestonica.

Skupština donosi Poslovnik o svom radu, te odluku o obrazovanju radnih tijela Skupštine. Ona obrazuje povremena i stalna radna tijela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti, uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti i njihov razvoj, uređuje uslove i način organizovanja poslova u obavljanju komunalnih djelatnosti i odlučuje o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, propisuje uslove i način davanja na privremeno korišćenje gradskog-građevinskog zemljišta, propisuje uslove i način izgradnje i postavljanja privremenih objekata, donosi godišnji program o pribavljanju nepokretnosti za potrebe Prijestonice Cetinje i odlučuje o ustanovljavanju i dodjeljivanju javnih priznanja, nagrada i zvanja počasnog građanina.

Uz to, Skupština donosi odluke o konstituisanju Senata Prijestonice, osnivanju ili učlanjivanju u asocijacije za teritoriju Crne Gore i međuopštinske zajednice, osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, bira i razrješava predsjednika i članove Savjeta, izradi, upotrebi, čuvanju i uništavanju pečata i upotrebi simbola.

Skupština Prijestonice Cetinje utvrđuje način i postupak učešća građana u vršenju javnih poslova. Ona, takođe, utvrđuje i područja i nazive naselja, ulica i trgova, imenuje i razrješava organe upravljanja i daje saglasnost na imenovanje i razrješenje organa rukovođenja javnih službi čiji je osnivač Prijestonica Cetinje, daje saglasnost na statut javnih službi na statusne promjene, povećanje i smanjenje glavnice, na plan razvoja, program rada i druge programske akte javnih službi, donosi propise o načinu izgradnje, rekonstrukcije, održavanje i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva kao i ulica u naseljima.

Skupština propisuje uslove i način obavljanja prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto taksi prevoza i prevoza za sopstvene potrebe, propisuje uslove za razvoj preduzetništva i za zaštitu životne sredine, donosi plan zaštite i spašavanja lokalnog stanovništva od elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija.

Pored toga, Skupština Prijestonice Cetinje zadužena je i za donošenje odluka o naknadi za rad odbornika, saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugim zemljama, a, takođe, pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa, daje autentično tumačenja propisa koje donosi, donosi etički kodeks, donosi program podizanja spomen obilježja i vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Prijestonice Cetinje.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018