Dokumenta

Dokumenta

01/03/2023: Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

01/03/2023: Rješenje o prestanku mandata člana Savjeta za zaštitu životne sredine

01/03/2023: Zaključak o prihvatanju Finansijskog izvještaja za 2022. godinu JU Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje

01/03/2023: Zaključak o prihvatanju Informacije o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2022. godinu

01/03/2023: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u poljoprivredi na području Prijestonice Cetinje za 2022. godinu

01/03/2023: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju vodoprivrede u ruralnom području Prijestonice Cetinje za 2022. godinu

01/03/2023: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2022. godinu JU Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje

01/03/2023: Zaključci revizije

22/02/2023: DNEVNI RED ZA 9. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

17/02/2023: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 9. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

03/02/2023: EVIDENCIJA O PRISUSTVU I RADU ODBORNIKA RADNIH TIJELA SKUPŠTINE ZA 2022. GODINU

02/02/2023: EVIDENCIJA PRISUSTVA ODBORNIKA SKUPŠTINE 2022. GODINE

19/01/2023: Opšti javni poziv za učešće nevladinih organizacija u radu Skupštine Prijestonice Cetinje za 2023. godinu

26/12/2022: Odluka o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2022. godinu

26/12/2022: ODLUKA O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2023. GODINU

26/12/2022: Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza

26/12/2022: Odluka o pokretanju postupka za davanje u zakup nepokretnosti prikupljanjem ponuda

26/12/2022: Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

26/12/2022: Odluka o osnivanju JU Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

26/12/2022: Odluka o sufinansiranju adaptacije spoljnih djelova zgrada - fasada, krovova i oluka na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/12/2022: Odluka o izmjenama Odluke o oblicima socijalne i dječje zaštite

26/12/2022: Odluka o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija

26/12/2022: ODLUKA O SUFINANSIRANJU SPORTA U PRIJESTONICE CETINJE

26/12/2022: Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti bez.naknade Ministrastvu sporta i mladih CG za potrebe omladinskog servisa u Prijestonici Cetinje

26/12/2022: Izmjena Programa podizanja spomen-obilježja za 2021. godinu

26/12/2022: Odluka o izmjenama Odluke o podizanju spomen-obilježja civilnim žrtvama rata postavljanjem spomen - objekta članovima porodice Zvicer

26/12/2022: Odluka o regulisanju saobraćaja na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/12/2022: Odluka o javnom vodosnabdijevanju na području Prijestonice Cetinje

26/12/2022: Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/12/2022: Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Elaborata o parking zonama u Prijestonici Cetinje

26/12/2022: Odluka o davanju saglasnosti za izmjenu vlasničke strukture privatnog partnera

26/12/2022: Odluka o određivanja mjesečne naknade za zakup prostorija za rad odborničkih klubova

26/12/2022: PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2023. GODINU

26/12/2022: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju imovine Prijestonice Cetinje za 2021. godinu

26/12/2022: Odluka o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Cetinje

26/12/2022: Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija Cetinje”

26/12/2022: Odluka o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno“ Cetinje

26/12/2022: Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalno Cetinje"

26/12/2022: Odluka o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar Cetinje”

26/12/2022: Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar Cetinje“

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018