Dokumenta

Dokumenta

26/12/2022: ODLUKA O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2023. GODINU

26/12/2022: Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza

26/12/2022: Odluka o pokretanju postupka za davanje u zakup nepokretnosti prikupljanjem ponuda

26/12/2022: Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

26/12/2022: Odluka o osnivanju JU Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

26/12/2022: Odluka o sufinansiranju adaptacije spoljnih djelova zgrada - fasada, krovova i oluka na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/12/2022: Odluka o izmjenama Odluke o oblicima socijalne i dječje zaštite

26/12/2022: Odluka o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija

26/12/2022: ODLUKA O SUFINANSIRANJU SPORTA U PRIJESTONICE CETINJE

26/12/2022: Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti bez.naknade Ministrastvu sporta i mladih CG za potrebe omladinskog servisa u Prijestonici Cetinje

26/12/2022: Izmjena Programa podizanja spomen-obilježja za 2021. godinu

26/12/2022: Odluka o izmjenama Odluke o podizanju spomen-obilježja civilnim žrtvama rata postavljanjem spomen - objekta članovima porodice Zvicer

26/12/2022: Odluka o regulisanju saobraćaja na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/12/2022: Odluka o javnom vodosnabdijevanju na području Prijestonice Cetinje

26/12/2022: Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji Prijestonice Cetinje

26/12/2022: Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Elaborata o parking zonama u Prijestonici Cetinje

26/12/2022: Odluka o davanju saglasnosti za izmjenu vlasničke strukture privatnog partnera

26/12/2022: Odluka o određivanja mjesečne naknade za zakup prostorija za rad odborničkih klubova

26/12/2022: PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2023. GODINU

26/12/2022: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju imovine Prijestonice Cetinje za 2021. godinu

26/12/2022: Odluka o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Cetinje

26/12/2022: Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija Cetinje”

26/12/2022: Odluka o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno“ Cetinje

26/12/2022: Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalno Cetinje"

26/12/2022: Odluka o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar Cetinje”

26/12/2022: Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar Cetinje“

26/12/2022: Rješenje o izmjeni Odluke o određivanju odbornika koji će prisustvovati skalpanju braka i zaključenju životnog partnerstva istog pola

26/12/2022: ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O UČEŠĆU PRIJESTONICE CETINJE U REGIONALNOM PROGRAMU ReLOaD2

26/12/2022: Rješenje o imenovanju člana Odbora za finansije i privredni razvoj Skupštine Prijestonice Cetinje

26/12/2022: Rješenje o imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Skupštine Prijestonice Cetinje

26/12/2022: Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Izborne komisije Prijestonice Cetinje

26/12/2022: Odluka o obrazovanju Komisije za izradu Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice

26/12/2022: IZMIJENJENI DNEVNI RED ZA 8. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

12/12/2022: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 8. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

04/11/2022: Konačna lista kandidata za dodjelu nagrade "13. novembar" za 2022. godinu i dobitnika nagrade "13. novembar"

10/10/2022: Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu nagrade „13. novembar“

06/10/2022: Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

06/10/2022: Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

03/10/2022: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada za 2022. godinu JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

03/10/2022: Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2022. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018