Dokumenta

Dokumenta

15/02/2024: Lista blagovremenih i potpunih prijedloga kandidata za članove savjeta „RADIO I TELEVIZIJA CETINJE“

13/02/2024: Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkom subjektu i političkih subjekata za 2024. godinu

13/02/2024: Finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2024. godinu, na osnovu Odluke Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

13/02/2024: Finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkom subjektu za 2024. godinu

25/01/2024: EVIDENCIJA PRISUSTVA ODBORNIKA SKUPŠTINE 2023. GODINE

25/01/2024: EVIDENCIJA O PRISUSTVU I RADU ODBORNIKA NA SJEDNICAMA RADNIH TIJELA SKUPŠTINE ZA 2023. GODINU

24/01/2024: OPŠTI JAVNI POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJA ZA 2024. GODINU

26/12/2023: IZMIJENJENI DNEVNI RED ZA 15. SJEDNICU SKUPŠTINE

26/12/2023: ODLUKA O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2024. GODINU

26/12/2023: Odluka o imenovanju dva člana Skupštine Turističke organizacije Prijestonice Cetinje iz reda osnivača

26/12/2023: Odluka o imenovanju Izborne komisije Prijestonice

26/12/2023: ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2023. GODINU

26/12/2023: Odluka o o imenovanju člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

26/12/2023: Odluka o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na JP Nacionalni park Lovćen

26/12/2023: Odluka o prestanku mandata člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

26/12/2023: Odluka o prestanku mandata dva člana Skupštine Turističke organizacije Prijestonice Cetinje iz reda osnivača

26/12/2023: Odluka o raspisivanju javnog poziva za prodaju specijalnog radnog vozila putem javnog nadmetanja - aukcije

26/12/2023: PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2024. GODINU

26/12/2023: Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

26/12/2023: Rješenje o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

22/12/2023: Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje dva člana Savjeta Radio i televizija Cetinje

22/12/2023: Obrazac za prijedlog za imenovanje člana Savjeta RTV Cetinje

15/12/2023: DNEVNI RED ZA 15. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

12/12/2023: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 15. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

30/11/2023: Odluka o davanju saglasnosti na plan projekata javno-privatnog partnerstva

30/11/2023: Odluka o izmjeni odluke o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog gradjevinskog, biorazgradivog i kabastog otpada

30/11/2023: Odluka o prestanku mandata predsjednice Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio i televizija Cetinje

30/11/2023: Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta Lokalnoj javnog emitera Radio i televizija Cetinje

30/11/2023: ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UGOVOR O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI I KORIŠĆENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH SREDSTAVA U SVOJINI PRIJESTONICE CETINJE

22/11/2023: DNEVNI RED ZA 14. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE

17/11/2023: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 14. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

31/10/2023: Odluka o davanju saglasnosti na cijenu usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama

31/10/2023: Odluka o davanju saglasnosti na cijene usluga vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama

31/10/2023: REZOLUCIJU PODRŠKE I ZAŠTITE FAKULTETA ZA CRNOGOSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

31/10/2023: Rješenje o imenovanju člana Odbor za izbor i imenovanje

31/10/2023: Rješenje o imenovanju člana Odbora za Statut i propise

31/10/2023: Rješenje o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

31/10/2023: Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

31/10/2023: Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za finansije i privredni razvoj

31/10/2023: Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018