Odluke i ugovori 2020

Odluke i ugovori 2020

30/12/2020: Odluka o utvrđivanju Nacrta Lokalnog programa socijalnog stanovanja Prijestonice Cetinje

30/12/2020: UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA - FOND PIO

03/11/2020: Odluka o dodjeli stipendija za studijsku 2020/2021. godinu u Prijestonici Cetinje

03/11/2020: Rang lista stipendije za studijsku 2020/2021. godinu

29/10/2020: Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

29/10/2020: Aneks I Ugovora o prenosu prava svojine bez naknade sklopljen između Prijestonice Cetinje i Sindikata kulture Crne Gore

03/09/2020: Ugovor o zakupu nepokretnosti zaključen između Prijestonice Cetinje i DOO"Regina" Cetinje

03/08/2020: Ugovor o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na JZU Dom zdravlja Cetinje

08/07/2020: Aneks broj 2 Ugovora o pružanju usluge - Kosta Milanović

08/07/2020: Ugovor o davanju na korišćenje nepokretnosti KUD-u Njegoš

04/06/2020: Odluka o prenosu prava svojine radi dokompletiranja urbanističkih parcela

05/05/2020: Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama

05/05/2020: Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova

05/05/2020: Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija

05/05/2020: Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova

05/05/2020: Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama

05/05/2020: Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Odluke o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija

05/05/2020: Nacrt Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova

05/05/2020: Nacrt Odluke o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa NVO

05/05/2020: Nacrt Odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama

08/04/2020: Odluka o preventivnom zatvaranju saobraćajnica na teritoriji Prijestonice

19/03/2020: Odluka o sufinansiranju programa rada sportskih subjekata sa teritorije Prijestonice Cetinje za 2020. godinu

11/03/2020: Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkom subjektu za 2020. godinu

09/03/2020: Ugovor o zakupu kancelarijskog prostora - Uprava za inspekcijske poslove

09/03/2020: Ugovor o zakupu poslovnog prostora - Fond PIO

25/02/2020: Odluka o utvrđivanju Nacrta lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti i Program održavanja javne rasprave

06/02/2020: Odluka o utvrđivanju "Dana otvorenih vrata"

09/01/2020: ODLUKA o izboru najpovoljnije ponude

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018