DOO "Agencija za razvoj i podršku poslovanju"- Cetinje

Adresa: Bulevar crnogorskih junaka 101, Cetinje
E-mail: biznis.centar@cetinje.me
web: cetinje.biz

Rukovodilac:

Draško Kaluđerović
E-mail: drasko.kaludjerovic@cetinje.me

 

Agencija vrši poslove koji se odnose na: pripremu i realizaciju razvojnih programa i projekata Prijestonice Cetinje kojima se podstiče ekonomski razvoj, obezbjeđuje zaštita životne sredine, održivi razvoj, podstiču preduzetničke inicijative, javno-privatna partnerstva i inciranje izmjena prospisa u cilju stvaranja podsticajnog ambijenta za razvoj Prijestonice Cetinje; pripremu i implementaciju projekata finansiranih od strane EU i drugih međunarodnih organizacija; ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima lokalne uprave i javnim službama Prijestonice Cetinje, organima državne uprave, privrednim društvima, preduzetnicima i drugim subjektima, radi obezbjeđivanja uslova za razvojne programe od interesa za Prijestonicu Cetinje; ostvarivanje saradnje sa međunarodnim organizacijama sa ciljem realizacije konkretnih planova i programa; saradnju sa nevladinim organizacijama iz djelokruga svog rada; analizu postojećeg stanja malih i srednjih preduzeća, vođenje baze podataka preduzeća na teritoriji Prijestonice Cetinje i davanje podrške lokalnoj poslovnoj zajednici; izradu biznis planova, investicionih projekata i studija izvodljivosti; usluge monitoringa za mala i srednja preduzeća na teritoriji Prijestonice Cetinje; pripremanje i nadgledanje sprovođenja razvojnih projekata i vršenje drugih usluga za kojima Prijestonica Cetinje izrazi potrebu; priprema programa za edukaciju fizičkih i pravnih lica iz određenih oblasti; pružanje informacija organima lokalne uprave, građanima i drugim zainteresovanim stranama o kreditnim linijama domaćih i međunarodnih finansijskih organizacija; pružanje informacija pri registraciji biznisa; uspostavljanje kontakata sa stranim i domaćim investitorima; upravljanje privrednim subjektom; djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću; konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja; iznajmljivanje poslovnih prostorija za nove biznise; iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme; pomoćne obrazovne djelatnosti; djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca; ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti kao i druge poslove u skladu sa Statutom.

 

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018