Savjet mladih

savjetmladih12

Adresa: Bajova 2
E-mail: savjet.mladih@cetinje.me
Web: https://www.facebook.com/savjetmladih.prijestonicecetinje

Predsjednik:

Gorana VUJOVIĆ
Telefon: 068 570 413

Savjet mladih osnovan je 2012. godine. Riječ je, prevashodno, o savjetodavnom tijelu Sekretarijata za socijalnu politiku i mlade – Kancelarija za mlade. Ključni cilj djelovanja Savjeta mladih vezan je za što aktivniju participaciju mladih u javnom životu grada.

Sastav čini devet članova, izabranih od strane posebne komisije, formirane Odlukom o osnivanju Savjeta mladih.

Djelokrug rada Savjeta mladih odnosi se na:

 • Pitanja iz djelokruga rada Skupštine Prijestonice Cetinje koja su od interesa za mlade.
 • Predlaganje Sekretarijatu za socijalnu politiku i mlade različitih programa, drugih akata i rasprava od značaja za unaprijeđenje položaja mladih.
 • Davanje mišljenja Skupštini Prijestonice Cetinje priliko donošenja odluka, mjera, programa i drugih dokumenata od posebnog značaja za mlade.
 • Praćenje primjene Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje.
 • Izradu i podnošenje izvještaja nadležnima o problemima mladih, te, po potrebi, predlaganje i donošenje programa u cilju uklanjanja nastalih problema i jačanja uloge mladih.
 • Podsticanje saradnje sa savjetima mladih iz drugih jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori.
 • Podsticanje saradnje i razmjene iskustava sa odgovarajućim relevantnim subjektima, institucijama i organizacijama iz drugih država.
 • Informisanje mladih o pitanjima značajnim za unaprijeđenje njihovog položaja.

Kroz koordinaciju sa Sekretarijatom za socijalnu politiku i mlade – Kancelarija za mlade, Savjet mladih Prijestonice Cetinje realizuje i sljedeće aktivnosti:

 • Praćenje implementacije Lokalnog plana akcije za mlade Prijestonice Cetinje.
 • Učešće u kreiranju i implementaciji projekata.
 • Saradnja sa drugim savjetodavnim tijelima mladih u zemlji i inostranstvu.
 • Konsultovanje sa srodnim organizacijama o temama od značaja za mlade.

  Tokom drugog saziva, Savjet mladih čini devet članova, i to Dejana Dizdar, Jovana Draganić, Milica Marković, Nikolina Martinović, Marija Perović, Marijan Stojanović, Gorana Vujović, Jovana Vujović i Borislav Zdravković.
DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018