Dokumenta

Dokumenta

06/06/2022: Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za finansije i privredni razvoj

06/06/2022: Rješenje o prestanku mandata člana Savjeta za razvoj seoskog područja

06/06/2022: Rješenje o prestanku mandata člana Savjeta za razvoj seoskog područja

06/06/2022: Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za izbor i imenovanja

06/06/2022: Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za finansije i privredni razvoj

06/06/2022: Rješenje o imenovanju člana Odbora za finansije i privredni razvoj

06/06/2022: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju zamjenika gradonačelnika Prijestonice Cetinje

06/06/2022: Odluka o određivanju odbornika Skupštine Prijestonice Cetinje koji će prisustvovati sklapanju braka i zaključenju životnog partnerstva lica istog pola

06/06/2022: Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio i televizija Cetinje”

06/06/2022: Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

06/06/2022: 0dluka o donošenju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Prijestonice za 2022. godinu

06/06/2022: Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Cetinje

06/06/2022: Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija-Cetinje“

06/06/2022: Odluka o izmjenama Odluke osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter Radio i televizija Cetinje

06/06/2022: Odluka o davanju saglasnosti crnogorskom elektoristributivnom sistemu

06/06/2022: Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Anex-a I Sporazuma o saradnji

06/06/2022: Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Sportski centar Cetinje“

06/06/2022: Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje za period od 2020-2024. godine

06/06/2022: Odluka o dopuni Odluke o uslovima i postupku davanja u zakup građevinskog zemljišta

06/06/2022: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju muškog košarkaškog kluba Lovćen 1947

06/06/2022: Odluka o o izmjeni Odluke o uslovima i postupku otkupa stanova kojima raspolaže Prijestonica Cetinje

06/06/2022: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

06/06/2022: Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - sportski objekat-hala

06/06/2022: Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu i uslovima organizovanja poslova u vršenju komunalnih djelatnosti i uslovima za korišćenje komunalnih usluga

06/06/2022: Odluka o stavljanju van snage Odluke o naseljima i granicama naselja na teritoriji Prijestonice Cetinje

06/06/2022: Odluka o stavljanju van snage Odluke o učešću Prijestonice Cetinje u valorizaciji građevinskog zemljišta

06/06/2022: Odluka o usvajanju Lokalnog plana socijalne i dječje zaštite Prijestonice Cetinje za period 2022.-2026. godine

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NEPRIHVATANJU PROGRAMA RADA ZA 2022. GODINU JU NARODNA BIBLIOTEKA I ČITAONICA NJEGOŠ ZA 2022 GODINU

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NE PRIHVATANJU GODIŠNJEG PROGRAMA DOO KOMUNALNO CETINJE ZA 2022. GODINU

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NE PRIHVATANJU IZVJEŠTAJ DOO VODOVOD I KANALIZACIJA CETINJE ZA 2021. GODINU

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NE PRIHVATANJU IZVJEŠTAJA DOO SPORTSKI CENTAR ZA 2022 GODINU

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NE PRIHVATANJU PROGRAMA RADA SPORTSKOG CENTRA

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NE PRIHVATANJU PROGRAMA RADA VODOVOD I KANALIZACIJA CETINJE

06/06/2022: Zaključak o neprihvatanju završnog računa Budžeta za 2021. godinu

06/06/2022: Zaključak o neprihvatanju finansijskog plana Agencije za razvoj i podršku poslovanju za 2022

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NEPRIHVATANJU FINANSJSKOG PLANA JU NARDONA BIBLIOTEKA I ČITAONICA NJEGOŠ ZA 2022. GODINU

06/06/2022: Zaključak o neprihvatanju izvještaja i finansijskog izvještaja Turističke organizacije za 2021. godinu

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NEPRIHVATANJU IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA DOO KOMUNALNO ZA 2021 GODINU

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NEPRIHVATANJU IZVJEŠTAJA ZA 2021 GOIDINU JU CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK

06/06/2022: ZAKLJUČAK O NEPRIHVATANJU IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU JU NARODNA BIBLIOETAKA I ČITAONICA NJEGOŠ

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018