Dokumenta

Dokumenta

08/04/2024: VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SLUŽBE SKUPŠTINE

05/04/2024: Akt kojim se poništava ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidata za imenovanje člana Savjeta "Radio i televizija Cetinje"

26/03/2024: IZMIJENJENI DNEVNI RED ZA 16. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

26/03/2024: Odluka o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za razvoj i podršku poslovanju” Cetinje

26/03/2024: Program mjera podsticaja za proizvodnju i pružanje usluga za 2024. godinu

26/03/2024: Odluka o usvajanju Lokalnog energetskog plana Prijestonice Cetinje za period 2024 - 2033. godina

26/03/2024: Odluka o donošenju akcionog plana za mlade Prijestonice Cetinje za 2024. godinu

26/03/2024: Odluka o radnom vremenu

26/03/2024: Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Prijestonice Cetinje

26/03/2024: Odluka o sufinansiranju adaptacije spoljnih djelova zgrada, fasada, krovova i oluka na teritoriji Prijestoinice Cetinje

26/03/2024: Odluka o izmjeni Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora

26/03/2024: Odluka o davanju saglsnosti za zasnivanje stvarne službenosti radi postavljanja podzemnog energetskog kabla

26/03/2024: Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Komunalno Cetinje

26/03/2024: Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta DOO Komunalno Cetinje

26/03/2024: ODLUKA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA OSNOVNIM SREDSTVIMA U SVOJINI PRIJESTONICE CETINJE NA DOO KOMUNALNO CETINJE BEZ NAKNADE

26/03/2024: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2023. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću Agencija za razvoj i podršku poslovanju Cetinje

15/03/2024: Dnevni red za 16. sjednicu Skupštine Prijestonice

12/03/2024: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 16. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

07/03/2024: Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidata za imenovanje člana Savjeta "Radio i televizija Cetinje"

07/03/2024: Obrazac za prijedlog za imenovanje člana Savjeta RTV Cetinje

15/02/2024: Lista blagovremenih i potpunih prijedloga kandidata za članove savjeta „RADIO I TELEVIZIJA CETINJE“

13/02/2024: Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkom subjektu i političkih subjekata za 2024. godinu

13/02/2024: Finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2024. godinu, na osnovu Odluke Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

13/02/2024: Finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkom subjektu za 2024. godinu

25/01/2024: EVIDENCIJA PRISUSTVA ODBORNIKA SKUPŠTINE 2023. GODINE

25/01/2024: EVIDENCIJA O PRISUSTVU I RADU ODBORNIKA NA SJEDNICAMA RADNIH TIJELA SKUPŠTINE ZA 2023. GODINU

24/01/2024: OPŠTI JAVNI POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJA ZA 2024. GODINU

26/12/2023: IZMIJENJENI DNEVNI RED ZA 15. SJEDNICU SKUPŠTINE

26/12/2023: ODLUKA O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2024. GODINU

26/12/2023: Odluka o imenovanju dva člana Skupštine Turističke organizacije Prijestonice Cetinje iz reda osnivača

26/12/2023: Odluka o imenovanju Izborne komisije Prijestonice

26/12/2023: ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2023. GODINU

26/12/2023: Odluka o o imenovanju člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

26/12/2023: Odluka o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na JP Nacionalni park Lovćen

26/12/2023: Odluka o prestanku mandata člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

26/12/2023: Odluka o prestanku mandata dva člana Skupštine Turističke organizacije Prijestonice Cetinje iz reda osnivača

26/12/2023: Odluka o raspisivanju javnog poziva za prodaju specijalnog radnog vozila putem javnog nadmetanja - aukcije

26/12/2023: PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2024. GODINU

26/12/2023: Rješenje o imenovanju predsjednice Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

26/12/2023: Rješenje o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018