Javne nabavke

28/01/2022: Sanacija krovnog pokrivača u D.O.O. Sportski centar Cetinje - II faza

27/01/2022: Izgradnja objekta za potrebe socijalnog stanovanja - II faza

30/12/2021: Izmiještanje trase DV 35 kV „Cetinje-Rijeka Crnojević-Podgor“ na dijelu planirane saobraćajnice Nova 4

29/12/2021: Ugovor loz ulje (2)

29/12/2021: Ugovor Izgradnja objekta za potrebe stanovanja - I faza (2)

20/12/2021: Ugovor Nabavka i montaža dizalice za podizanje polupodzemnih kontejnera (3)

17/12/2021: Ugovor o izvođenju radova Rekonstrukcija dijela krova Sportskog Centra Cetinje-1

15/12/2021: Aneks Ugovora Izgradnja II faze saobraćajbice kroz Univerzitetski kompleks (1)

15/12/2021: Aneks Ugovora - Uredjenje terena za kapelu na Čevo (2)

30/11/2021: Ugovor Izgradnja pristupnog puta za potrebe reciklažnog dvorišta i azila sa kompletnom infrastrukturom-I faza (1)

30/11/2021: Ugovor Izgradnja pristupnog puta za potrebe reciklažnog dvorišta i azila sa kompletnom infrastrukturom-I faza (1)

24/11/2021: Ugovor o izvođenju radova-Adaptacija sale i nabavka opreme za potrebe bioskopa - I faza (1)

01/11/2021: Ugovor - Oprema za potrebe izrade rasvjete (1)

29/10/2021: Ugovor-Opremanje komunalne infrastrukture u gradskim naseljima Prijestonice Cetinje (1)

29/10/2021: Aneks Ugovora parterno uređenje dvorišta Zetske banovine

25/10/2021: Ugovor II faza saobraćajnice kroz Univerzitetski (4)

25/10/2021: Ugovor Izgradnja II faze saobraćajnica kroz Univerzitetski kompleks (5)

22/10/2021: Nabavka i montaža dizalice za podizanje polupodzemnih kontejnera

15/10/2021: Lož ulje

13/10/2021: Ugovor o nabavci robe Nabavka kombi vozila za prevoz đaka (1)

13/10/2021: Ugovor - Kombi vozilo za prevoz đaka

13/10/2021: Ugovor - Kombi vozilo za prevoz đaka

12/10/2021: Aneks Izvođenje radova na izgradnji ulice Nova 4

12/10/2021: Aneks Izvođenje radova na izgradnji ulice Nova 4

01/10/2021: Ugovor - Partija2 Unapređenje lokalnih i nekategorisanih puteva u Riječkoj nahiji (4)

01/10/2021: Ugovor Uređenje terena za kapelu na Čevu (5)

01/10/2021: Ugovor Izgradnja trga na Njegušima dio I faze (1)

01/10/2021: Ugovor Izgradnja trga ne Njegušima dio I faze (2)

27/09/2021: Ugovor o nabavci robe za unapređenje rada RTV Cetinje- Partija II

17/09/2021: Opremanje komunalne infrastrukture u gradskim naseljima Prijestonice Cetinje

15/09/2021: Izgradnja pristupnog puta za potrebe reciklažnog dvorišta i azila sa kompletnom

14/09/2021: Adaptacija sale i nabavka opreme za potrebe bioskopa - I faza

10/09/2021: Rekonstrukcija dijela krova Sportskog centra Cetinje

09/09/2021: Ugovor o nabavci robe - klupe i korpe (1)

09/09/2021: Ugovor o nabavci robe - klupe i korpe (1)

30/08/2021: Ugovor o javnoj nabavci - Parterno uređenje dvorišta zgrade Zetske banovine

30/08/2021: Ugovor o javnoj nabavci - Parterno uređenje dvorišta zgrade Zetske banovine

24/08/2021: Izgradnja trga na Njegušima - dio I faze

24/08/2021: Ugovor - Uredjenje fasada na Rijeci Crnojevica

20/08/2021: Ugovor o nabavci robeza unapređenje rada RTV Cetinje

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018