Javne nabavke

14/06/2022: Ugovor Partija III - Izgradnja igrališta u Donjem polju

14/06/2022: Ugovor Partija IV - Izgradnja igrališta i fitness terena u Njegoševom parku

14/06/2022: Ugovor Partija V - nabavka nedostajućih sprava za sportske terene i igrališta

13/06/2022: Radovi na proširenju puta u selu Dodoši

08/06/2022: UGOVOR Partija 1 Nabavka vertikalne saobraćajne signalizacije i gumenih prinudnih usporivača brzine

08/06/2022: UGOVOR Partija 2 Nabavka i ugradnja svjetlosne saobraćajne signalizacije

07/06/2022: UGOVOR Izgradnja novih dječijih igrališta

03/06/2022: Ugovor Adaptacija parking površina sa pripadaućim trotoarima za potrebe naselja IV jul-1

03/06/2022: Ugovor izgradnja parkinga između l,ll,lll lamele (3)

03/06/2022: Ugovor o izvođenju radova Sanacija pristupnog terena uz ulice u naselju IV jul

03/06/2022: Ugovor o nabavci robe - Administrativni materijal

31/05/2022: Ugovor nabavka LED displeja

20/05/2022: Ugovor - Unapređenje lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ Rvaši, Meterizi, Župa Dobrska, Drušići, Štitari i Ljubotinskoj Građanskoj

20/05/2022: Ugovor - Rekonstrukcija ulice pored Crvenog krsta i dijela ulice IV Proleterske1

12/05/2022: Adaptacija oštećenih troroara, površina oblutaka i sadnih mjesta gradskih saobraćajnica Cetinja

12/05/2022: Tender Administrativni

12/05/2022: Tender Gorivo

12/05/2022: Tender Izgradnja parkinga između I, II i III lamele na dijelu saobraćajnice u naselju Luke Ivaniševića

12/05/2022: Tender Radovi na adaptaciji parking površina sa pripadajućim trotaorima za potrebe naselja IV jul na Cetinju

12/05/2022: Tender Sanacija pristupnog terena uz ulice u naselju IV jul

06/05/2022: Nabavka i ugradnja urbanog mobilijara na javnim površinama Prijestonice

27/04/2022: Ugovor Partija I Radovi na unapređenju gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

26/04/2022: Obavještenje žalba Vodomjeri na daljinsko očitavanje

08/04/2022: INTERNO UPUTSTVO O SPROVOĐENJU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

23/02/2022: Rekonstrukcija ulice pored Crvenog krsta i dijela ul. IV proleterske

22/02/2022: Ugovor Radovi na održavanju ograde na zgradama Banski stanovi

21/02/2022: Radovi na proširenju puta u selu Dodoši

18/02/2022: Nabavka opreme za potrebe izrade dekorative rasvjete dvorišta i Zetske

17/02/2022: Rekonstrukcija vodovodne mreže Nabavka opreme za pumpnu stanicu Podgor

16/02/2022: Obavjestenje o ishodu - Radovi na održavanju ograde na zgradama Banski stanovi

09/02/2022: Vodomjeri na daljinsko očitavanje

04/02/2022: Otprema opasnih materija (ciklopentan)

04/02/2022: Radovi na unapređenju gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

03/02/2022: Radovi na održavanju pješačkih zona u gradskom jezgru

31/01/2022: Nabavka led displeja

28/01/2022: Izgradnja trga na Njegušima-II faza

28/01/2022: Sanacija krovnog pokrivača u D.O.O. Sportski centar Cetinje - II faza

27/01/2022: Izgradnja objekta za potrebe socijalnog stanovanja - II faza

30/12/2021: Izmiještanje trase DV 35 kV „Cetinje-Rijeka Crnojević-Podgor“ na dijelu planirane saobraćajnice Nova 4

29/12/2021: Ugovor loz ulje (2)

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018