Zamjenici gradonačelnika

Ana Novović

Adresa: Bajova 2
Telefon / fax: 041 231 755
E-mail: ana.novovic@cetinje.me

Rođena je 10.06.1989. godine na Cetinju đe je završila osnovnu i srednju školu. U rodnom gradu se bavila volonterskim i profesionalnim radom u NVO ,,Razvitak“ koja se bavi radom sa djecom i omladinom sa teškoćama u razvoju. Stručno osposobljavanje završava u JZU OB ,,Danio I“, đe kasnije biva profesionalno angažovana. Takođe, radila je u  PZU ,,Moj lab“, privatnoj firmi Rokšped i turističkoj agenciji ,,Sanda tours“.
Nakon završetka Fakulteta za političke nauke, smjer Evropskih studija, stručno osposobljavanje obavlja u Prijestonici Cetinje.
Pored maternjeg crnogorskog jezika, govori engleski i italijanski jezik. Poznaje rad na računaru u sklopu osnovnih MS office paketa i internet komunikacije.
Na mjesto zamjenice gradonačelnika imenovana je 22.08.2022. godine.

 

 

Marko Brnović

Adresa: Bajova 2 (Kancelarija 94)
Telefon / fax: 041 231 755
E-mail: marko.brnovic@cetinje.me

Obrazovanje
Marko Brnović je rođen 10.11.1987. godine na Cetinju gdje je završio osnovnu i Srednju stručnu školu. Visoko obrazovanje stekao je na pravnom fakultetu u Podgorici, Univerzitet Crne Gore, gdje je stekao zvanje diplomirani pravnik, zatim i specijalističke studije – građansko pravni smjer.


Radno iskustvo
Prvo radno iskustvo započinje 2015. godine u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Uprava policije , gdje je radio na poslovima vođenja upravnih postupaka u vezi sa izdavanjem ličnih dokumenata – lične karte, pasoša, saobraćajnih dozvola, odobrenja za nabavku oružja i registraciju motornih vozila.
Nakon iskustva u Ministarstvu unutrašnjih poslova 2016. godine počinje da radi u Ministarstvu finansija  Direktorat za upravljačku strukturu. U tom periodu radi na poslovima uspostavljanja i nadgledanja sistema za decentralizovano /indirektno upravljanje pretpristupnim fondovima, podnošenje zahtjeva za akreditaciju, provjeravanja izvršenja budžeta, izvještavanje o nepravilnostima, podnošenje izvještaja Evropskoj komisiji, izrada procedura za sistem finansijskog upravljanja i kontrrola, sprovođenje administrativnih kontrola, praćenje otklanjanja nalaza, sprovođenje postupka izdavanja godišnjih jemstava/izjava o upravljanju, predlaganje izmjena zakonskih i podzakonskih akata, koordinacija izmjene sistema finansijskog upravljanja i kontrole.
Od 2018. godine obavlja dužnost savjetnika gradonačelnika za pravna pitanja u Službi gradonačelnika Prijestonice Cetinje, a zatim kao šef Kancelarije za normativno pravne poslove i javne nabavke, VD sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvena djelatnosti i VD sekretar Senata Prijestonice Cetinje.

Dodatne informacije
•    Predsjednik Izborne komisije Prijestonice Cetinje
•    Predsjednik Košarkaškog kluba „Lovćen 1947“ Cetinje
•    Predsjednik Savjeta JU „Centar za kulturu“ Prijestonice Cetinje
•    Predsjednik Odbora direktora DOO „Agencija za razvoj i podršku poslovanju“ Cetinje
•    Član Skupštine Turističke organizacije Prijestonice Cetinje
•    Član Upravnog odbora Turističke organizacije Prijestonice Cetinje
•    Član Savjeta JU Dom učenika i studenata Cetinje
•    Član više radnih grupa zaduženih za pripremu, praćenje i pripremu izmjena i dopuna pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata (Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o finansiranju lokalne samouprave, zakon o javnim nabavkama)
•    Član više radnih grupa formiranih na lokalnom nivou za izradu strateških, planskih, razvojnih i drugih dokumenata grada (Strateški plan razvoja Prijestonice Cetinje, Program razvoja Prijestonice Cetinje, Strategija razvoja kulture, Koordinator izrade podsticajnih mjera razvoja poljoprivrede, Predsjednik komisije za izradu Statuta Prijestonice Cetinje, član radne grupe za izradu Poslovnika Skupštine Prijestonice Cetinje i dr)

 

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018