Gradonačelnik

Gradonacelnik Aleksandar Kascelan

Nikola Đurašković

Adresa: Bajova 2 (kancelarija 94)
Telefon / fax: 041 231 755
E-mail: gradonacelnik@cetinje.me

Obrazovanje

Nikola Đurašković je rođen 27.05.1979. godine na Cetinju đe je završio osnovnu školu i Gimnaziju, a aktivno se bavio rukometom u mlađim kategorijama RK Lovćen. Nakon toga upisuje i završava Beogradsku poslovnu školu, smjer Strukovni ekonomista finansija, računovodstva i bankarstva (B.Sc), a zatim i specijalističke studije Poslovnog menadžmenta.

Kada su u pitanju radne vještine i sposobnosti pored poznavanja rada na računaru, govori Engleski jezik i ima položen stručni ispit za rad u državnim organima. Na brojnim obukama stekao je vještine iz sledećih oblasti: upravljanje projektima, izgradnja tima, facilitacija, nenasilno komuniciranje, priprema projekata za predpristupne i druge EU fondove, pregovaranje, lobiranje.

Učesnik brojnih treninga, konferencija i seminara u Crnoj Gori, Srbiji, BiH, Hrvatskoj, Finskoj, Norveškoj, Švedskoj, Grčkoj, Kipru, Bugarskoj, Luksemburgu, Holandiji, Belgiji,  Albaniji, Portugalu, Italiji, Austriji, Slovačkoj, Češkoj, Velikoj Britaniji i Francuskoj.

Radno iskustvo

Prvo radno iskustvo započinje 1999. godine u NVO klubu Građanska kuća sa Cetinja, đe je prvo bio Koordinator programa, a kasnije i Izvršni direktor. U tom periodu glavne  radne aktivnosti su koordinacija rada organizacija članica Građanske kuće, saradnje sa medijima, državnim i lokalnim organima, saradnja sa malim i srednjim preduzećima, koordinacija projektnih aktivnosti kluba i organizacija članica, kao i saradnja sa nevladinim organizacijama iz zemlje i inostranstva.

Nakon iskustva u NVO sektoru 2006. godine počinje da radi u Prijestonici Cetinje kao Portparol Prijestonice i Zamjenik starješine Službe gradonačelnika. U tom periodu radi na saradnji sa medijima i drugim ciljnim javnostima, organizaciji događaja u Prijestonici, organizaciji i izdavanju informativnog glasila i organizaciji rada Službe gradonačelnika, stara se  o korporativnoj kulturi, korporativnom identitetu i imidžu Prijestonice Cetinje. Za Menadžera Prijestonice je postavljen 2008. godine i na novoj poziciji ima intezivne aktivnosti kada su u pitanju investicije u gradu: komunicira sa investitorima, koordiniše sve gradske investicije i priprema investicione planove, organizuje učešće na investicionim sajmovima i konferencijama, promoviše mogućnosti Prijestonice za nove investicije i priprema i realizuje privatno - javna partnerstva. Takođe, u ovom periodu sarađuje sa malim i srednjim preduzećima na unapređenju poslovnog ambijenta i uklanjanju biznis barijera na lokalnom nivou i upravlja projektima od značaja za razvoj Prijestonice.

Od 2010. godine obavlja dužnost sekretara Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, đe kao rukovodilac organizuje rad i upravlja Sekretarijatom. Pored toga brine o razvoju gradskih komunalnih djelatnosti i upravlja investicionim projektima vezanim za gradsku infrastrukturu. Posebne aktivnosti kao rukovodilac Sekretarijata ima u dijelu koordinacije i nadzora nad radom javnih preduzeća iz oblasti komunalnih djelatnosti.

U periodu od 2012. do 2015. radi u privatnom sektoru, prvo u auto kući Mondial, a zatim u Viva Coffee . U auto kući Mondial  radi kao Izvršni direktor na organizaciji rada, promociji poslovanja i brine se o klijentima, a u  Viva Coffee pokriva poziciju Direktora prodaje i brine se o organizaciji poslova prodaje i promociji brendova.

Nakon privatnog ponovo se vraća da radi u javnom sektoru i to u Direkciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore, đe radi kao Pomoćnik direktora sa zadacima na koordinaciji aktivnosti rada Direkcije, praćenju i implementaciji akcionih planova i strategija, kao i na promociji rada same Direkcije. Na ovoj radnoj poziciji ostaje u periodu od 2015-2018. godine, kada prelazi na poziciju Samostalnog savjetnika u Ministarstvu ekonomije i to u Direkciji za saradnju sa biznis zajednicom, da bi 2021. godine u sklopu Ministarstva za ekonomski razvoj radio u Direkciji za regionalni razvoj, đe ostaje sve do izbora za gradonačelnika Prijestonice Cetinje 28. Februara 2022. godine.                                                                         

Politička karijera

Politička karijera Nikole Đuraškovića usko je vezna za grad Cetinje, njegovu budućnost i razvoj. Kao student aktivirao se u nevladinim organizacijama, da bi kasnije kroz rad u lokalnoj administraciji i odborničkom klubu SDP-a profilisao kao najbolji poznavalac prilika na nivou cijelog sistema lokalne samouprave.

Na početku svoje karijere aktivno sudjeluje u radu nevladinih organizacija, prije svega u NVO klubu Građanska kuća koja predstavlja mrežu lokalnih NVO, a čiji je utemeljivač i dugogodišnji direktor. U periodu rada u NVO sektoru ima priliku da aktivno sudjeluje u životu lokalne zajednice, prije svega na podizanju svijesti o građanskom društvu, toleranciji, demokratskom razvoju, ekologiji, pravima mladih i manjinskih grupa. Dugi niz godina radi na aktivnostima vezanim za realizaciju projekata i programa iz ovih oblasti. U tom periodu osnovao je i organizovao i dva međunarodna omladinska festivala „Mira i pomirenja” 2001. i 2002. godine.

Bio je član Savjeta Radio Cetinja od 2008. – 2010. godine, a prije toga i član, kao predstavnik NVO sektora, radne grupe za reformu javnog servisa.

Član je Socijaldemokratske partije čiji je bio sekretar i predsjednik Opštinskog odbora na Cetinju, a od 2013. godine član Glavnog odbora i član predsjedništva SDP Crne Gore. Od 2020. godine je potpredsjednik partije.

Od 2013. do 2022. bio je odbornik u Skupštini Prijestonice Cetinje. Za gradonačelnika Prijestonice Cetinje izabran je 28. februara 2022. godine. 

Publikacije

 • Koautor knjige «Građanska čitanka - Aleksandar Saša Zeković i Nikola Đurašković». Donator Konzulat SAD u Podgorici;
 • Koautor publikacije «Aktivna zajednica učenika – Nikola Đurašković i Vido Đakonović», finansirane od strane Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore i Fondacije Institut za otvoreno društvo Crne Gora.

Dodatne informacije

 • Koordinator projekta “Škola ekonomije”. Donator: Fondacija Institut za otvoreno društvo, 1999. godine;
 • Koordinator radne grupe na izradi dokumenata samoregulacije lokalnog NVO sektora, Cetinje, 2001. godine;
 • Program koordinator projekta „NVO i korupcija“. Donator: Fondacija Institut za otvoreno društvo, 2001. godine;
 • Koordinator projekta “Ja dižem svoj glas, ja postojim”. Donator: UNICEF, 2002. godine;
 • Lokalni koordinator IRD-a za Cetinje na projektu “Revitalizacija zajednica kroz demokratsko djelovanje”, 2002. godine;
 • Nacionalni koordinator Anti-korupcijske kampanje, Donator: USAID, 2002. godine;
 • Menadžer projekta „Cetinjsko kulturno ljeto“, 2006, 2007, 2008. i 2009. godine;
 • Menadžer projekta „Turistička valorizacija Lipske pećine“, 2009. i 2010. godine;
 • Saradnik na brojnim projektima realizovanim od strane Prijestonice Cetinje i u partnerstvu Prijestonice Cetinje, Vlade Crne Gore, domaćih i međunarodnih donatora u toku 2006., 2007., 2008., 2009, 2010. i 2011. godine;
 • Član Nacionalnog tima za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen-Cetinje 2008, 2009, 2010;
 • Član Školskog odbora Gimnazije-Cetinje, 2009 - 2011. ;
 • Član Upravnog odbora Rukometnog kluba Lovćen 2008. - 2011.;
 • Član Upravnog odbora Kulturno-umjetničkog društva Njegoš-Cetinje 2010. - 2011.;
 • Član Odbora direktora Montenegrobonus-Cetinje 2015. - 2016.
 • Autor brojnih projekata finansiranih od strane domaćih i međunarodnih donatora.

 

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018