Služba gradonačelnika

Milena Jovanović, šefica Kabineta

Adresa: Bajova 2
Telefon / fax: 041 231 755
E-mail: milena.jovanovic@cetinje.me

Služba gradonačelnika vrši stručne i druge poslove za gradonačelnika, zamjenike gradonačelnika, stručna radna tijela gradonačelnika i drugih poslova iz nadležnosti gradonačelnika, i to:

- izrađuje Program rada; priprema Poslovnik o radu; učestvuje u izradi propisa kojima se utvrđuje organizacija i način rada organa uprave Prijestonice; priprema odluke, zaključke i druga akta koja donosi gradonačelnik; prati realizaciju zaključaka gradonačelnika i Savjeta gradonačelnika i izrađuje izvještaj o realizaciji tih zaključaka;
- priprema sastanke gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i stara se o realizaciji zaključaka sa tih sastanaka;
- učestvuje u izradi smjernica za ostvarivanje planova i programa razvoja Prijestonice i učestvuje u izradi Programa rada Skupštine Prijestonice;
- priprema izvještaj gradonačelnika o njegovom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave na osnovu izvještaja organa lokalne uprave i javnih službi;
- učestvuje u izradi ugovora o realizaciji sporazuma koje zaključuje Prijestonica i Vlada Crne Gore;
- po pribavljenom izjašnjenju nadležnog organa uprave, priprema mišljenje o predlogu odluka i drugih akata koje Skupštini podnesu drugi predlagači;
- obezbjeđuje materijale i preko biroa za odnose sa javnošću organizuje saradnju sa novinarima u vezi sa obavještavanjem javnosti o radu organa Prijestonice;
- obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa državnim organima, Glavnim gradom, drugim opštinama i ostvarivanje međunardne saradnje;
- protokolarne poslove za potrebe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i organizuje proslavu praznika;
- postupa po predstavkama i pritužbama građana upućenih gradonačelniku; utvrđuje činjenice o osnovanosti predstavki i pritužbi i priprema odgovore; postupa po predstavkama koje državni organi upućuju gradonačelniku radi utvrđivanja činjenica, odnosno rješavanja pitanja koja su predmet tih predstavki;
- obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za Savjet gradonačelnika i druga radna tijela koja obrazuje gradonačelnik za poslove iz svog djelokruga rada;
- čuva izvornike svih akata koje donosi gradonačelnik;
- pripremu i implementaciju projekata finansiranih od strane međunarodnih organizacija;
- predlaganje i učestvovanje u pripremi i realizaciji planova i programa razvoja Prijestonice kojima se podstiče ekonomski razvoj;
- preduzetnička inicijativa i javno-privatno partnerstvo;
- obezbjeđivanje zaštite životne sredine i održivi razvoj;
- priprema i upravlja projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora, prati njihovu realizaciju;
- priprema informacije i izvještaje o realizaciji projekata;
- uspostavlja i vodi bazu podataka o planovima, programima i projektima;
- inicira izmjene i dopune propisa koji otežavaju poslovnu inicijativu;
- poslovi glavnog gradskog arhitekte, i to: davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju - idejno rješenje zgrade, trga, skvera, šetališta ili gradskog parka u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju i osnovnim urbanističkim parametrima, davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat u odnosu na Program privremenih objekata koji je usklađen sa državnim smjernicama razvoja arhitekture, izrada projektnog zadatka za urbanistički projekat, učestvovanje u procedure donošenja urbanističkih projekata, davanje saglasnosti na Program privremenih objekata u dijelu oblikovanja i materijalizacije, utvrđivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekata, izdavanje potvrde o usklađenosti izgleda bespravnog objekta sa smjernicama za usklađivanje spoljnog izgleda iz planskog dokumenta, odnosno smjernicama glavnog gradskog arhitekte, za potrebe izrade izvještaja o stanju uređenja prostora dostvljanje izvještaja nadležnom ministarstvu sa potrebnim podacima iz djelokruga svoga rada, učestvovanje u odlučivanju po zahtjevima za Slobodan pristup informacijama, objavljivanje odluka iz djelokruga svoga rada;
- u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama: planiranje javne nabavke, sprovođenje postupka javne nabavke, izrada tenderske dokumentacije i drugih dokumenata, izrada ugovora o javnoj nabavci i praćenje realizacije ugovora o javnoj nabavci, kao i drugi poslovi povezani sa postupkom javne nabavke;
- pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i gradonačelnika, pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa Prijestonice i tumačenja propisa Prijestonice u ovim oblastima;
- saradnju sa nevladinim organizacijama iz djelokruga svoga rada;
- rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
- vođenje propisanih evidencija iz ovih oblasti kao i drugih evidencija u skladu sa zakonom;
- slobodan pristup informacijama iz djelokruga organa;
- druge poslove koje odredi gradonačelnik.

 

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018