Javne nabavke

03/06/2022: Ugovor Adaptacija parking površina sa pripadaućim trotoarima za potrebe naselja IV jul-1

03/06/2022: Ugovor izgradnja parkinga između l,ll,lll lamele (3)

03/06/2022: Ugovor o izvođenju radova Sanacija pristupnog terena uz ulice u naselju IV jul

03/06/2022: Ugovor o nabavci robe - Administrativni materijal

31/05/2022: Ugovor nabavka LED displeja

20/05/2022: Ugovor - Unapređenje lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ Rvaši, Meterizi, Župa Dobrska, Drušići, Štitari i Ljubotinskoj Građanskoj

20/05/2022: Ugovor - Rekonstrukcija ulice pored Crvenog krsta i dijela ulice IV Proleterske1

12/05/2022: Adaptacija oštećenih troroara, površina oblutaka i sadnih mjesta gradskih saobraćajnica Cetinja

12/05/2022: Tender Administrativni

12/05/2022: Tender Gorivo

12/05/2022: Tender Izgradnja parkinga između I, II i III lamele na dijelu saobraćajnice u naselju Luke Ivaniševića

12/05/2022: Tender Radovi na adaptaciji parking površina sa pripadajućim trotaorima za potrebe naselja IV jul na Cetinju

12/05/2022: Tender Sanacija pristupnog terena uz ulice u naselju IV jul

06/05/2022: Nabavka i ugradnja urbanog mobilijara na javnim površinama Prijestonice

27/04/2022: Ugovor Partija I Radovi na unapređenju gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

26/04/2022: Obavještenje žalba Vodomjeri na daljinsko očitavanje

08/04/2022: INTERNO UPUTSTVO O SPROVOĐENJU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

23/02/2022: Rekonstrukcija ulice pored Crvenog krsta i dijela ul. IV proleterske

22/02/2022: Ugovor Radovi na održavanju ograde na zgradama Banski stanovi

21/02/2022: Radovi na proširenju puta u selu Dodoši

18/02/2022: Nabavka opreme za potrebe izrade dekorative rasvjete dvorišta i Zetske

17/02/2022: Rekonstrukcija vodovodne mreže Nabavka opreme za pumpnu stanicu Podgor

16/02/2022: Obavjestenje o ishodu - Radovi na održavanju ograde na zgradama Banski stanovi

09/02/2022: Vodomjeri na daljinsko očitavanje

04/02/2022: Otprema opasnih materija (ciklopentan)

04/02/2022: Radovi na unapređenju gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

03/02/2022: Radovi na održavanju pješačkih zona u gradskom jezgru

31/01/2022: Nabavka led displeja

28/01/2022: Izgradnja trga na Njegušima-II faza

28/01/2022: Sanacija krovnog pokrivača u D.O.O. Sportski centar Cetinje - II faza

27/01/2022: Izgradnja objekta za potrebe socijalnog stanovanja - II faza

30/12/2021: Izmiještanje trase DV 35 kV „Cetinje-Rijeka Crnojević-Podgor“ na dijelu planirane saobraćajnice Nova 4

29/12/2021: Ugovor loz ulje (2)

29/12/2021: Ugovor Izgradnja objekta za potrebe stanovanja - I faza (2)

20/12/2021: Ugovor Nabavka i montaža dizalice za podizanje polupodzemnih kontejnera (3)

17/12/2021: Ugovor o izvođenju radova Rekonstrukcija dijela krova Sportskog Centra Cetinje-1

15/12/2021: Aneks Ugovora Izgradnja II faze saobraćajbice kroz Univerzitetski kompleks (1)

15/12/2021: Aneks Ugovora - Uredjenje terena za kapelu na Čevo (2)

30/11/2021: Ugovor Izgradnja pristupnog puta za potrebe reciklažnog dvorišta i azila sa kompletnom infrastrukturom-I faza (1)

30/11/2021: Ugovor Izgradnja pristupnog puta za potrebe reciklažnog dvorišta i azila sa kompletnom infrastrukturom-I faza (1)

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018