1. Najnovije vijesti
  2. Nova dokumenta

 

refresh

PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA >>>

UTU, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE >>>

19/01/2017: Javni poziv za valorizaciju građevinskog zemljišta kroz izgradnju stambenog objekta na Cetinju po modelu javno-privatnog partnerstva

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Lokalni objekat od opšteg interesa-objekat ruralnog razvoja za potrebe poljoprivrede"

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Poslovno stambeni objekat"

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Privremeni objekat-skladište za smještaj naftnog gasa"

18/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Rekonstrukcija poslovnog objekta-Tehnički pregled vozila"

18/01/2017: Javna rasprava o Master planu gasifikacije Crne Gore

17/01/2017: Izdati UTU - Ivanović Đorđe i Marko

17/01/2017: Izdati UTU - Ivanović Rajko

17/01/2017: Obavještenje o Odluci o privremenom finansiranju budžetskih potreba Prijestonice za period januar-mart 2017. godine

17/01/2017: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

17/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Vuković Srđan

17/01/2017: Izdata građevinska dozvola - Jovićević Đorđije

13/01/2017: Izdato odobrenje - Mitrović Vlado

12/01/2017: Izdati UTU - Đorđe Belada

12/01/2017: Izdati UTU - Poček Vojo

12/01/2017: Obavještenje da je nosiocu projekta Društvu za telekomunikacije "MTEL" d.o.o. iz Podgorice doneseno Rješenje

12/01/2017: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Privremeni montažni objekat za servis autobusa"

10/01/2017: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Terrae car

10/01/2017: Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Prijestonice Cetinje za period 2016 - 2020. god.

29/12/2016: Godišnji plan i program upravljanja TP Lipska pećina za 2016. godinu

29/12/2016: ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O BUDŽETU PRIJESTONICE CETINJE ZA 2016. GODINU

29/12/2016: ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU POTREBA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD 01.01 DO 31.03.2017. GODINE

29/12/2016: PROGRAM RADA SKUPŠTINE PRIJESTONICE CETINJE ZA 2017. GODINU

29/12/2016: Odluka o naknadi za rad odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje

29/12/2016: Odluka o obrazovanju Službe Skupštine

29/12/2016: Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine

29/12/2016: Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora Savezu sindikata Crne Gore - Opštinskom sindikalnom povjereništvu Cetinje bez naknade

29/12/2016: Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora NVO UBNOR i antifašista Prijestonice Cetinje bez naknade

29/12/2016: Odluka o davanju saglasnosti da se na Perunović Slavku izvrši upis prava svojine na stanu u naselju "IV Jul"

29/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Popović Marku i Popović Niku

29/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Milošević Branku radi dokompletiranja UP 68

29/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Milošević Branku radi dokompletiranja UP 70

29/12/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada d.o.o. "Vodovod i kanalizacija - Cetinje" za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu d.o.o. "Vodovod i kanalizacija - Cetinje" za 2015. godinu

29/12/2016: Odluka o usvajanju Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Prijestonice Cetinje za period 2016-2020. godine

29/12/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Prijestonice Cetinje

29/12/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vodosnabdijevanju na području Prijestonice Cetinje

29/12/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odvođenju i prečišćavanju fekalnih voda sa područja grada

29/12/2016: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sakupljanju i odvođenju atmosferskih voda sa područja grada

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju uređenja prostora Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju imovine Prijestonice za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2015. godinu DOO "Sportski centar Cetinje"

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju i problemima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja u Prijestonici Cetinje za 2015-2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji aktivnosti po pitanju omladinske politike na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju poljoprivrede na području Prijestonice za 2016. godinu

29/12/2016: Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju vodoprivrede u ruralnom području Prijestonice Cetinje za 2016. godinu

29/12/2016: Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za finansije i privredni razvoj

29/12/2016: Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za finansije i privredni razvoj

29/12/2016: Rješenje o razrješenju jednog člana Odbora za izbor i imenovanja

29/12/2016: Rješenje o imenovanju jedne članice Odbora za izbor i imenovanja

29/12/2016: Rješenje o razrješenju jednog člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

29/12/2016: Rješenje o imenovanju jedne članice Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

29/12/2016: Rješenje o razrješenju jednog člana Savjeta za razvoj seoskog područja

29/12/2016: Rješenje o imenovanju jednog člana Savjeta za razvoj seoskog područja

29/12/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Pajović Zoran

28/12/2016: Zahtjev za odobrenje - Mitrović Vlado

27/12/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Đurišić Vlatko

27/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Tatar Zdravko

26/12/2016: Izdati UTU - Lipovina Gojko

26/12/2016: Izdati UTU - Veliša Kapa 1

26/12/2016: Izdati UTU - Veliša Kapa 2

23/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đurović Vase 1

23/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đurović Vase 2

23/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đurović Vase 3

23/12/2016: Izdata upotrebna dozvola - Hočko Sulejman

23/12/2016: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Čavor Slobodan

22/12/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - SKYMONT

22/12/2016: Zahtjev za izdavanje odobrenja - Knežević Zoran

22/12/2016: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

22/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Milanović Kosta

22/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vuksanović Boško

21/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 1

21/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za investicije i razvoj 2

21/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Ivanović Đorđe i Marko

21/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Ivanović Rajko

21/22/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama br. 03-004/16-UPI-29

20/12/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Perović Željko

20/12/2016: DNEVNI RED ZA XXVI SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

20/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đorđe Belada

19/12/2016: Izdata građevinska dozvola - MARTEX

19/12/2016: Izdati UTU - Martinović Ivan

19/12/2016: Izdata građevinska dozvola - MEDITERANEA

19/12/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Vinarije i pomoćnog objekta"

19/12/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije "CT10 Hotel Grand"

16/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Direkcija za saobraćaj

15/12/2016: Izdati UTU - Đurović Zoran

14/12/2016: Izdati UTU - D.O.O. HUMCI

14/12/2016: Izdati UTU - Pravilović Željko

14/12/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Tomašević Dobrivoje

12/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Martinović Ivan

09/12/2016: Izdata građevinska dozvola - MM Ribarstvo

08/12/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - MM Ribarstvo

07/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Lipovina Gojko

07/12/2016: Izdati UTU - Mitrović Vlado

06/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Pravilović Željko

06/12/2016: Obavještenje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije "CT10 hotel Grand"

02/12/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Poček Vojo

02/12/2016: Zaključak o odbacivanju - Kašćelan Đorđije

02/12/2016: Izdati UTU - Vodovod i kanalizacija Cetinje

02/12/2016: Obavještenje da je nosiocu projekta Direkciji za investicije i razvoj Prijestonice Cetinje donijeto Rješenje

01/12/2016: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

01/12/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o prestanku mandata zamjenika Gradonačelnika Prijestonice Cetinje

01/12/2016: Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Osnovnom sudu u Cetinju i Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju

01/12/2016: Odluka o prenosu prava svojine na nepokretnosti Udruženju penzionera Cetinje

01/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Mijailović Ljubici

01/12/2016: Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom Milošević Branku

01/12/2016: Odluka o ustupanju dijela potraživanja Janković Ljiljani iz Cetinja prilikom isplate potraživanja Prijestonice Cetinje prema stečajnom dužniku "Elektrodistibucija Obod" AD u stečaju

01/12/2016: Odluka o osnivanju muškog košarkaskog kluba "Lovćen 1947"

01/12/2016: Odluka o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o "Komunalno" Cetinje

01/12/2016: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora d.o.o "Komunalno" Cetinje

01/12/2016: Odluka o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o "Sportski centar Cetinje"

01/12/2016: Odluka o imenovanju člana Odbora direktora d.o.o "Sportski centar Cetinje"

01/12/2016: Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju zamjenika Gradonačelnika Prijestonice Cetinje

30/11/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - MNNEWS

30/11/2016: Izdati UTU - Donski Stanislavka

28/11/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-139

28/11/2016: Izdati UTU - Shorking Oleg

28/11/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Dapčević Željka

28/11/2016: Izdati UTU - Zrnožit

25/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Đurović Zoran

24/11/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije "CT10 Hotel Grand"

24/11/2016: Obavještenje da je nosiocu projekta ,,SKYMONT” d.o.o. iz Podgorice doneseno Rješenje

24/11/2016: Izdati UTU - Čavor Dragan

23/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Čavor Dragan

23/11/2016: DNEVNI RED ZA XXV SJENICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

23/11/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Jovićević Đorđije

22/11/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Martinović Lidija

21/11/2016: Izdati UTU - Kaluđerović Radojka

21/11/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 03-004/16-UPI-24/4

21/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Pravilović Željko

21/11/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - MARTEX

21/11/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-136

18/11/2016: Izdata upotrebna dozvola - BVS CENTAR BOGOJEVIĆ & CO D.O.O. MEDIA INTERNATIONAL CORPORATION D.O.O. i Marković Gojka Ivana

18/11/2016: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole - Hočko Sulejman

18/11/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Izmiještanje Ikone Bogorodice Filermose u prostor Cetinjske pećine"

18/11/2016: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

18/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - MNNEWS

17/11/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-135

16/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Vodovod i kanalizacija Cetinje

15/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Shorkin Oleg

14/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Kapa Veliša 2

14/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Veliša Kapa 1

11/11/2016: Izdata građevinska dozvola - Sulejman Hočko

11/11/2016: Obavještenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu "Objekat za proizvodnju vina-vinarija"

10/11/2016: Obavještenje povodom javnog uvida na Nacrt Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Prijestonice Cetinje za period 2016-2020. godine

09/11/2016: Izdati UTU - TERRAE CAR 1

09/11/2016: Izdati UTU - TERRAE CAR 2

09/11/2016: Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2016/2017. godinu

09/11/2016: PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA

08/11/2016: Zahtjev za izdavanje UTU - Domski Stanislavka

08/11/2016: LISTA BLAGOVREMENOG I POTPUNOG PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANA SAVJETA "RADIO-TELEVIZIJE CETINJE"

08/11/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Mediteranea

07/11/2016: Izdati UTU - RTC Divelopment 1

07/11/2016: Izdati UTU - RTC Divelopment 2

04/11/2016: Rješenje donešeno po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj 04-004/16-UP-I-131

04/11/2016: Izdata građevinska dozvola - Ministarstvo kulture

04/11/2016: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Direkcija za investicije i razvoj

01/11/2016: Izdati UTU - Krivokapić Radomir

01/11/2016: Spisak izdatih rješenja i podnesenih prijava trgovine i zanatstva

 

 

 

 

 

 

IZBORI16

cetinjeme Prijestonica Cetinje

Dodijeljene nagrade vlasnicima najljepše dekorisanih objekata tokom novogodišnjih praznika https://t.co/BkBAm9CQ3p #Cetinje

2 days, 17 hours ago Reply Retweet Favorite
aapejovic Aleksandar A Pejović

RT @cetinjeme: Današnja posjeta ministra @aapejovic Prijestonici Cetinje. https://t.co/nhiB2CUc0C

7 days, 20 hours ago Reply Retweet Favorite
n_kraljevic Natasha Kraljevic

RT @cetinjeme: Vatrogasnoj službi nedavno smo, kroz IPA fondove, obezbijedili najsavremeniju tehnologiju i opremu. Njih je danas posjetio i…

7 days, 21 hours ago Reply Retweet Favorite