ŽIVOTNA SREDINA

20/11/2019: Obavještenje o izdatom Rješenju

08/11/2019: Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i obavještenje o javnom uvidu

17/10/2019: Rješenje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

17/10/2019: Obavještenje o izdatom Rješenju da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

07/10/2019: Obavještenje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcija i nadogradnja poslovnog objekta

26/07/2019: Rješenje o davanju ekološke saglasnosti

28/06/2019: Rješenje o ekološkoj saglasnosti

06/05/2019: Izdato rješenje M-TEL

27/02/2019: Elaborat procjene uticaja bazne stanice mobilne telefonije Čevo u Prijestonici Cetinje na životnu sredinu

27/02/2019: Javna rasprava na Elaborat procjene utivaja na životnu sredinu za baznu stanicu Čevo

07/06/2017: Godišnji plan i program upravljanja za 2016. godinu TP Lipska pećina

14/02/2017: Lokalni akcioni plan biodiverziteta Prijestonice Cetinje 2016-2020. godine

10/01/2017: Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Prijestonice Cetinje za period 2016 - 2020. god.

ŽIVOTNA SREDINA

16/04/2019: ŽIVOTNA SREDINA

14/02/2017: Lokalni plan zaštite životne sredine Prijestonice Cetinje 2017-2021. godine

14/02/2017: Lokalni akcioni plan biodiverziteta Prijestonice Cetinje 2016-2020. godine

ŽIVOTNA SREDINA

JAVNA KNJIGA

24/10/2019: Javna knjiga 77

24/10/2019: Rješenje - Javna knjiga 77

17/10/2019: Javna knjiga 76

17/10/2019: Rješenje - Javna knjiga 76

26/07/2019: Javna knjiga 75

26/07/2019: Rješenje - Javna knjiga 75

28/06/2019: Javna knjiga 74

28/06/2019: Rješenje - Javna knjiga 74

10/05/2019: Javna knjiga 73

10/05/2019: Rješenje - Javna knjiga 73

16/04/2019: Javna knjiga 72

16/04/2019: Rješenje - Javna knjiga 72

08/02/2019: Rješenje - javna knjiga 71

Javna knjiga 1

Javna knjiga 2

Javna knjiga 3

Javna knjiga 4

Javna knjiga 5

Javna knjiga 6

Javna knjiga 7

Javna knjiga 8

Javna knjiga 9

Javna knjiga 10

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018