ŽIVOTNA SREDINA

26/07/2019: Rješenje o davanju ekološke saglasnosti

22/07/2019: Obavještenje o ekološkoj saglasnosti za projekat bazne stanice mobilne telefonije Sandin vrh

28/06/2019: Rješenje o ekološkoj saglasnosti

24/06/2019: Zahtjev Jugopetrola i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju benzinske pumpe na Cetinju

21/06/2019: Dato Rješenje o ekološkoj saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu ,,CTO6 Obzovica"

17/05/2019: Obavještenje

17/05/2019: Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

16/05/2019: Obavještenje

16/05/2019: Odlučivanje o potrebi izrade elaborata

06/05/2019: Izdato rješenje M-TEL

27/02/2019: Elaborat procjene uticaja bazne stanice mobilne telefonije Čevo u Prijestonici Cetinje na životnu sredinu

27/02/2019: Javna rasprava na Elaborat procjene utivaja na životnu sredinu za baznu stanicu Čevo

07/06/2017: Godišnji plan i program upravljanja za 2016. godinu TP Lipska pećina

14/02/2017: Lokalni akcioni plan biodiverziteta Prijestonice Cetinje 2016-2020. godine

10/01/2017: Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Prijestonice Cetinje za period 2016 - 2020. god.

ŽIVOTNA SREDINA

08/05/2019: Dato Rješenje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu ,,CTO6 Ljubotinj"

16/04/2019: Rješenje javne knjige 72

16/04/2019: ŽIVOTNA SREDINA

14/02/2017: Lokalni plan zaštite životne sredine Prijestonice Cetinje 2017-2021. godine

14/02/2017: Lokalni akcioni plan biodiverziteta Prijestonice Cetinje 2016-2020. godine

ŽIVOTNA SREDINA

JAVNA KNJIGA

26/07/2019: Javna knjiga 75

28/06/2019: Javna knjiga 74

10/05/2019: Javna knjiga 73

16/04/2019: Javna knjiga 72

08/02/2019: Rješenje - javna knjiga 71

Javna knjiga 1

Javna knjiga 2

Javna knjiga 3

Javna knjiga 4

Javna knjiga 5

Javna knjiga 6

Javna knjiga 7

Javna knjiga 8

Javna knjiga 9

Javna knjiga 10

Javna knjiga 11

Javna knjiga 12

Javna knjiga 13

Javna knjiga 14

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018