Glavni administrator

Boris

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 69, 70)
Telefon / fax: 041 231 991
E-mail:  glavni.administrator@cetinje.me
Rad sa strankama: 10:00h - 14:00h

Služba glavnog administratora

Jelena Radonjić
Adresa: Bajova 2 (kancelarija 69)
Telefon: 041 231 991
E-mail: jelena.radonjic@cetinje.me

Glavni administrator, shodno odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, koordinira radom organa lokalne uprave, stara se o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada, daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova, daje mišljenje na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i vrši druge poslove povjerene od strane gradonačelnika. Glavni administrator, takođe, ima ovlašćenja drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti Prijestonice Cetinje.

Služba glavnog administratora Prijestonice Cetinje vrši stručne i druge, zakonom utvrđene poslove u cilju ostvarivanja funkcije glavnog administratora, koji se odnose na sljedeći djelokrug:

 • Rješavanje u drugostepenom upravnom postupku.
 • Davanje mišljenja na akt o organizaciji i načinu rada Prijestonice Cetinje.
 • Davanje mišljenja na akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa gradske uprave.
 • Staranje o zakonitom, efikasnom i ekonomičnom vršenju poslova organa gradske uprave.
 • Izrada analitičkih i informativnih materijala u vezi sa funkcionisanjem gradske uprave, za potrebe gradonačelnika i nadležnog organa državne uprave.
 • Razmatranje programa rada i izvještaja o radu organa gradske uprave i priprema izjašnjenja za gradonačelnika.
 • Izvršavanje akata gradonačelnika koji se odnose na usmjeravanje i usklađivanje rada organa Prijestonice Cetinje, javnih službi i agencija čiji je osnivač i vršenje nadzora nad radom organa gradske uprave.
 • Predlaganje i preduzimanje mjera u cilju otklanjanja uočenih problema i nepravilnosti u radu organa Prijestonice Cetinje.
 • Praćenje aktivnosti na planu obuke zaposlenih i analiziranje efekata sprovedenih obuka.
 • Kroz saradnju sa nadležnim organom Prijestonice Cetinje, preduzima aktivnosti u cilju reorganizacije gradske uprave, naročito u funkciji optimizacije broja zaposlenih.
 • Priprema akta o načinu organizovanja poslova uprave u mjesnoj zajednici (dekoncentracija poslova uprave).
 • Razmatranje i odlučivanje o pritužbama građana na rad organa gradske uprave.
 • Izrada izvještaja o radu glavnog administratora.
 • Saradnja sa nevladinim organizacijama koje prate razvoj lokalne samouprave u cilju poboljšanja komunikacije između Prijestonice Cetinje i građana, odnosno razvoja lokalne demokratije.
 • Obavljanje aktivnosti u vezi sa slobodnim pristupom informacijama iz djelokruga glavnog administratora.
 • Realizacija drugih poslova u skladu sa ovlašćenjima i odgovornostima glavnog administratora.
DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018