Raspisan Javni poziv za davanje u zakup građevinskog zemljišta za pokretne objekte – štandove na Njegušima
09.04.2024

Prijestonica Cetinje raspisala je Javni poziv za davanje u zakup građevinskog zemljišta za pokretne objekte – štandove na Njegušima.

 

Građevinsko zemljište daje se u zakup u postupku javnog nadmetanja - aukcije u viđenom stanju, a početna cijena mjesečne zakupnine utvrđuje se zavisno od zone u kojoj se građevinsko zemljište nalazi, i ono, shodno skupštinskoj odluci, iznosi 50,00 eura za 1 m2 zemljišta, odnosno 200,00 € za 4 m2 za potrebe privremenih pokretnih objekata – štandove, u skladu sa važećim Programom privremenih objekata za teritoriju Prijestonice Cetinje.

 

Građevinsko zemljište se izdaje u zakup na određeno vrijeme od četiri mjeseca.

 

Prijestonica Cetinje sa odabranim ponuđačem će zaključiti ugovor o zakupu, a isključiva namjena građevinskog zemljišta koje se daje u zakup jeste postavljanje privremenih pokretnih objekata – štandova za izlaganje, čuvanje robe i zaštitu od atmosferskih prilika.

 

Prijave se mogu dostavljati kod Građanskog biroa Prijestonice Cetinje najkasnije do i uključujući  16.04.2024. godine, do 14:00 časova.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Prijava za učešće u postupku javnog nadmetanja – aukcije - ne otvaraj“ - Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja – aukcije za davanje u zakup građevinskog zemljišta za pokretne objekte- štandove na Njegušima,  neposredno na arhivi Građanskog biroa Prijestonice Cetinje.

 

Prijave dostavljene nakon navedenog roka (neblagovremene), kao i prijave koje su nepotpune i koje nijesu dostavljene u zapečaćenom omotu neće se razmatrati.

 

Pismena prijava treba da sadrži:

- lične podatke (za fizička lica ime i prezime, adresa stanovanja, kopija lične karte ili pasoša, a za pravna lica naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra Privrednog suda - CRPS);

- dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 50,00 eura, sa naznakom „učešće za javno nadmetanje-aukciju“ na žiro račun Prijestonice Cetinje broj 540-7751-75 koji se vodi Erste banke;

- ovjerenu punomoć od notara za zastupanje ukoliko za ponuđača učestvuje drugo lice;

- broj žiro računa za vraćanje depozita.

 

 

Postupak javnog nadmetanja – aukcije će se obaviti dana 18.04.2024. godine, sa početkom u 11:00 časova u kancelariji broj 102 koja se nalazi na drugom spratu u zgradi Prijestonice Cetinje, na kom mogu prisustvovati prijavljeni učesnici ili njihovi punomoćnici. Punomoćje mora biti ovjereno od strane notara.

 

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva domaća fizička i pravna lica, koja u predviđenom roku dostave svu potrebnu dokumentaciju.

                                                                                                                                      

Sva eventualna pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom, potrebno je uputiti Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja-aukcije iz tačke 1. ovog javnog poziva.

 

Adresa i kontakt Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja – aukcije:

 

Prijestonica Cetinje - Direkcija za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa, kancelarija broj 102

 

Ulica Baja Pivljanina broj 2, Cetinje

 

Telefon: 067 119 089

 

E-mail: direkcija.i@cetinje.me

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018