Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 77, 78, 79, 80, 81)
Telefon: 041 231 720, 067 263 445
Fax: 041 232 607
E-mail: sekretarijat.upzs@cetinje.me
Rad sa strankama: 10:00h - 14:00h

Sekretarka:

Marija Proročić
Telefon: 041 232 607
E-mail: marija.prorocic@cetinje.me

Poslovi i nadležnosti Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine odnose se na: pripremu propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora i građevinskog zemljišta, praćenje stanja uređenja prostora u vidu jednogodišnjeg Izvještaja o stanju uređenju prostora kao i obavljanje pripremnih i drugih poslova koji se odnose na izradu i donošenje lokalnih planskih dokumenata, izdavanje izvoda iz planskih dokumenata, čuvanje prostorno planske dokumentacije, vođenje evidencije zahtjeva i potreba korisnika prostora i drugih podataka značajnih za planiranje i uređenje prostora, o objektima koji su sagrađeni suprotno planskoj dokumentaciji i drugim podacima u vezi sa tim.

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine vrši poslove koji se odnose na:

   - Priprema i sprovođenje opštinskih propisa u oblastima za koje je organ obrazovan (izgradnja pomoćnih objekata, postavljanje, građenje i uklanjanje lokalnih objekata od opšteg interesa, postavljanje, građenje i uklanjanje pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, u skladu sa zakonom;

   - pripremu i praćenje izrade lokalne planske dokumentacije do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, predlaganje smjernica za programski zadatak i pripremnih poslova na izradi lokalne planske dokumentacije u skladu sa zakonom, praćenje i sprovođenje državnih planskih dokumenata u okviru nadležnosti organa,izrada i donošenjeplanskih okumenata po posebnom postupku u skladu sa zakonom;

  -izdavanje izvoda iz pklanskog dokumenta za protor u granicama lokalnog planskog dokumenta, u skladu sa zakonom;

   - izrada i sprovođenje Programa privremenih objekata i programa o stanju uređenja prostora do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore;

   - sprovođenje upravnih postupaka za: izdavanje građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, rekonstrukciju, postavljanje ili uklanjanje objekata za koje je nadležan do okončanja započetih postupaka i izdavanje upotrebne dozvole za te objekte; legalizaciju bespravnih objekata; pretvaranje posebnog i zajedničkog dijela stambene zgrade u poslovnu prostoriju, odnosno poslovne prostorije u posebni ili zajednički dio stambene zgrade; plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta; naknade za urbanu sanaciju;

   - sistematizovanje i utvrđivanje liste bespravnih objekata za koje nije podnijet zahtjev ili nijesu ispunili uslov za legalizaciju i dostavljanje iste nadležnom inspekcijskom organu i organu lokalne uprave nadležnom za donošenje rješenja o alternativnom smještaju, u skladu sa zakonom;

   - izdavanje urbanističko-tehničkih i urbanističkih uslova u skladu sa zakonom;

   - vođenje dokumentacione osnove o prostoru, čuvanje dokumentacije, uspostavljanje elektronske komunikacije;

   - izradu nacrta i prijedloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata;

   - izrada i praćenje lokalnog plana zaštite životne sredine i dostavljanje podataka o stanju životne sredine;

   - izrada i praćenje lokalnog plana biodiverziteta sa akcionim planom, dostavljanje izvještaja o stanju prirode;

   - praćenje zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu i sprovođenje upravnog postupka za izdavanje saglasnosti na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu;

   - izrada lokalnog akcionog plana zaštite od radona u skladu sa zakonom o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti;

   - sprovođenje upravnog postupka procjene uticaja na životnu sredinu; odlučivanje po zahtjevima o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, odlučivanje po zahtjevima za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu; odlučivanje po zahtjevima o davanju saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu; obavještavanje javnosti i zainteresovane javnosti; organizovanje i vođenje javne rasprave i održavanje javne tribine; donošenje odluka o obrazovanju komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i ocjenu elaborata; vođenje evidencije o postupcima potrebe izrade elaborata procjene uticaja, obima i sadržaja elaborata i o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti u obliku glavne i javne knjige;

   - određivanje akustičkih zona, izrada karata buke i dostavljanje podataka akustičkih zona; utvrđivanje ispunjenosti uslova i mjera zaštite od buke u tehničkoj dokumentaciji za objekte za koje se izrađuje procjena uticaja na životnu sredinu;

   - poslove zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha na teritoriji Prijestonice;

   - vođenje postupka izrade Studija zaštite-revizije za proglašenje zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji opštine, obavještavanje zainteresovane javnosti o početku pripreme akata o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra;

   - izdavanje uslova i mjera za zaštitu životne sredine;

   - pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;

   - rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;

   - vođenje propisanih evidencija iz ovih oblasti kao i drugih evidencija u skladu sa zakonom;

   - pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, gradonačelnika, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga organa;

   - pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;

   - slobodan pristup informacijama iz djelokruga organa;

   - vrši i druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018