ŽIVOTNA SREDINA

23/06/2020: Obavještenje o javnoj raspravi i javnoj tribini i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

19/06/2020: Obavještenje o javnoj raspravi i javnoj tribini na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za hidrotehnički tunel ,,Belveder"

08/06/2020: Obavještenje o javnoj raspravi i javnoj tribini i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

05/06/2020: Obavještenje o javnoj raspravi i Elaborat - Mianja d.o.o. Cetinje

08/05/2020: Obavještenje o donijetom Rješenju

08/05/2020: Obavještenje o donijetom Rješenju

28/04/2020: Obavještenje o javnom uvidu i Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

28/04/2020: Obavještenje o izdatom rješenju

22/04/2020: Obavještenje o izdatom Rješenju da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

15/04/2020: Obavještenje o Javnom uvidu i Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

10/04/2020: Obavještenje o Javnom uvidu i Dokumentaciji za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

06/04/2020: Obavještenje o javnom uvidu na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za kavezni sistem za gajenje kalifornijske pastrmke na lokalitetu Karuč

16/03/2020: Obavještenje o javnom uvidu u dokumentaciju za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hidrotehničkog tunela u Prijestonici

21/02/2020: Obavještenje o davanju ekološke saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

21/02/2020: Obavještenje o javnom uvidu u dokumentaciju za odlučivanje o potrebi izrade elaborata na životnu sredinu za kavezni sistem za gajenje kalifornijske pastrmke na loklitetu Karuč

19/02/2020: Obavještenje o davanju ekološke saglasnosti

17/01/2020: Obavještenje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje outodoor kabineta za fiksnu telefoniju

30/12/2019: Obavještenje o javnom uvidu i Dokumentaciji o potrebi izrade elaborata

24/12/2019: Obavještenje o javnom uvidu

24/12/2019: Elaborat Gornić

17/12/2019: Obavještenje da je potrebna izrada elaborata

17/12/2019: Obavještenje da nije potrebna izrada elaborata

16/12/2019: Obavještenje o javnom uvidu i Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

06/12/2019: Obavještenje o javnom uvidu

06/12/2019: Obavještenje o javnom uvidu i Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za proizvodni pogon za preradu mesa i mesnih prerađevina

06/12/2019: Obavještenje o javnom uvidu i Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za funkcionisanje rashladnog uređaja - klima komore

20/11/2019: Obavještenje o izdatom Rješenju

08/11/2019: Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i obavještenje o javnom uvidu

17/10/2019: Rješenje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

17/10/2019: Obavještenje o izdatom Rješenju da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

07/10/2019: Obavještenje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcija i nadogradnja poslovnog objekta

26/07/2019: Rješenje o davanju ekološke saglasnosti

28/06/2019: Rješenje o ekološkoj saglasnosti

06/05/2019: Izdato rješenje M-TEL

27/02/2019: Elaborat procjene uticaja bazne stanice mobilne telefonije Čevo u Prijestonici Cetinje na životnu sredinu

27/02/2019: Javna rasprava na Elaborat procjene utivaja na životnu sredinu za baznu stanicu Čevo

07/06/2017: Godišnji plan i program upravljanja za 2016. godinu TP Lipska pećina

14/02/2017: Lokalni akcioni plan biodiverziteta Prijestonice Cetinje 2016-2020. godine

10/01/2017: Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Prijestonice Cetinje za period 2016 - 2020. god.

ŽIVOTNA SREDINA

19/02/2024: Informator o grijanju

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018