Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 54, 55, 56, 59, 60, 61)
Telefon: 041 231 995
Fax: 041 232 753
E-mail: sekretarijat.frp@cetinje.me
Rad sa strankama: 08:00h - 16:00h

Sekretar:

Savo Borozan
E-mail: savo.borozan@cetinje.me

Sekretarijat za finansije i ekonomki razvoj Prijestonice Cetinje obavlja poslove koji se odnose na pripremanje, planiranje i izradu nacrta Budžeta Prijestonice Cetinje, pripremu izvještaja o realizaciji fiskalne politike, predlaganje smjernica za planiranje prihoda i izdataka za narednu fiskalnu godinu, koje utvrđuje gradonačelnik.

Pomenuti organ uprave, takođe, vrši izradu stručnog uputstva o ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica povodom pripremanja Budžeta, propisuje sadržaj i formu zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava, kreira nacrt odluke o privremenom finansiranju, prati korišćenje odobrenih sredstava potrošačkih jedinica, dostavlja resornom ministarstvu podatke o prihodima, izdacima i budžetskom zaduženju i priprema izvještaje za Skupštinu Prijestonice Cetinje o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve.

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj učestvuje u izradi programa razvoja Prijestonice Cetinje i pojedinih djelatnosti, višegodišnjeg investicionog plana, te u utvrđivanju investicione politike. Riječ je o organu gradske uprave koji predlaže donošenje odluke o ulaganjima u skladu sa utvrđenom investicionom politikom i vrši poslove vezane za zaduživanje Prijestonice Cetinje izdavanjem hartija od vrijednosti ili uzimanjem zajmova.

Sekretarijat upravlja konsolidovanim računom trezora, podračunima i drugim računima i vodi evidenciju o postojećem dugu gradske uprave. U poslove Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj spadaju i priprema završnog računa Budžeta Prijestonice Cetinje, odobrenje otvaranja podračuna, uz bliže određivanje načina korišćenja tih računa. Sekretarijat vodi glavnu knjigu trezora i pomoćne knjige, obavlja finansijsko planiranje, upravlja gotovinskim sredstvima, vrši kontrolu izdataka i izvršavanje Budžeta.

Obračun i isplata zarada i naknada službenika organa gradske uprave i javnih službi, vođenje centralne evidentije o zaradama lokalnih službenika i namještenika, upravljanje dugom, analiza zaduženosti, budžetsko računovodstvo i upravljanje finansijskim informacionim sistemom, takođe, dio su poslova iz nadležnosti Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj.

Sekretarijat izdaje licence za gradski i prigradski prevoz putnika, auto taksi prevoz i prevoz tereta u slučaju kada je prevoznik fizičko lice, izdaje izvod licence za svako vozilo kojim se obavlja gradski i prigradski prevoz putnika, vodi evidenciju izdatih licenci i izvoda licenci, izdaje odobrenje za prevoz za sopstvene potrebe i saglasnost za obavljanje posebnog linijskog prevoza, prati cijene usluga u linijskom i vanlinijskom prevozu putnika i obavlja pregled auto – taksi vozila u pogledu ispunjavanja estetsko – eksploatacionih uslova.

U poslove Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj spada i priprema propisa kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade), uz analiziranje efekata primjene tih propisa. Sekretarijat obezbjeđuje primjenu propisa u oblastima za koje je osnovan i uređivanje odnosa u skladu sa zakonom.

Sekretarijat, takođe, prati stanje u oblasti privrede i za potrebe nadležnih subjekata prikuplja i obrađuje podatke u vezi sa tim, sagledava opravdanost inicijativa za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti sa aspekta njihovog značaja za razvoj preduzetništva, učestvuje u realizaciji državnih mjera stimulacije razvoja strateških privrednih grana (poljoprivreda i turizam) i prikuplja i obrađuje podatke u cilju sagledavanja potencijala u tim oblastima. Kroz svoje djelovanje, Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj daje sugestije i podršku za realizaciju pojedinih inicijativa putem kredita, sarađuje sa asocijacijama poslodavaca, učestvuje u promociji i realizaciji aktivnosti vezanih za razvoj turizma, uz saradnju i učešće u radu organa Turističke organizacije Prijestonice Cetinje i predlaganje najboljih preduzetnika i privrednih društava za dodjelu odgovarajućih nagrada u različitim oblastima.

U okviru svojih nadležnosti, pomenuti organ uprave priprema propis kojim se uređuje radno vrijeme u djelatnostima od neposrednog interesa za građanje, rješava u postupku po zahtjevima za određivanje kategorija ugostiteljskih objekata iz nadležnosti lokalne uprave, vodi registar pomenutih objekata, vrši kategorizaciju istih, ovjerava knjige gostiju za smještajne objekte i knjige žalbi za ugostiteljske i turističke objekte, utvrđuje ispunjenost uslova poslovnih prostora u pogledu tehničke opremljenosti, izdaje odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, turističkih usluga, usluga rent-a-cara i limo servisa shodno propisima, donosi rješenje i evidentira svaku promjenu podataka u odobrenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, vodi evidenciju prijava za obavljanje turističke djelatnosti koje uključuju sportsko – rekretarivne i avanturističke aktivnosti. Sekretarijat priprema propis o minimalno – tehničkim uslovima za ambulantno pružanje ugostiteljskih usluga, vrši prijem prijava o početku obavljanja trgovine, prijava o promjeni podataka, prijava zanatlija o obnavljanju zanatske djelatnosti, uz izdavanje potvrde o podnijetoj prijavi sa podacima iz sadržine evidencije koju vodi i dostavlja nadležnim subjektima. Sekretarijat, takođe, donosi rješenja o prestanku obavljanja privredne djelatnosti, izdaje odobrenja o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog shodno propisu o radnom vremenu, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju, vrši inspekcijski nadzor nad pružanjem usluga rent-a-cara i limo servisa, ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i u seoskom domaćinstvu, u skladu sa Zakonom o turizmu.

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj prati stanje i predlaže program aktivnosti za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralnih područja, vodi upravni postupak o ispunjenosti uslova, donosi rješenje o privremenoj i trajnoj promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, vodi evidenciju o zemljištu koje je promijenilo namjenu, daje mišljenje o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Prijestonice Cetinje, izdaje uvjerenja individualnim proizvođačima o poljoprivrednoj proizvodnji, predlaže i učestvuje u realizaciji mjera za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje putem kreditnog aranžmana i drugih stimulativnih mjera. Sekretarijat, u saradnji sa drugim subjektima, predlaže i prati realizaciju Agrobudžeta, učestvuje u izradi biznis planova, utvrđuje uslove za stimulisanje i kreditiranje poljoprivrednih proizvođača, vrši kontrolu namjenskog korišćenja kredita, učestvuje u realizaciji mjera državne agrarne politike, vodi postupak za utvrđivanje prava za staračke naknade, preduzima aktivnosti i učestvuje u otkupu viška agrarnih proizvoda sa teritorije Prijestonice Cetinje, daje prijedloge za rekordere u poljoprivrednoj proizvodnji, prikuplja,evidentira i vrši automatsku obradu podataka koji se odnose na agrarni potencijal na području Prijestonice Cetinje, ažurira bazu podataka prema Programu „Agro-IS“, učestvuje u organizaciji sajmova i izložbi iz oblasti poljoprivrede vi organizuje predavanja vezana za pojedine oblasti proizvodnje.

Uz sve navedeno, Sekretarijat vodi upravni postupak i izdaje vodne uslove, vodnu saglasnost i vodnu dozvolu,a priprema i propise o utvrđivanju i tretmanu erozivnih područja na teritoriji Prijestonice.

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj utvrđuje ispunjenost uslova i donosi rješenja o upisu u registar proizvođača grožđa i vina, vrši inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o vinu i propisima donijetih na osnovu tog zakona u okviru nadležnosti lokalne samouprave, utvrđuje ispunjenost uslova i donosi rješenje o upisu u registar proizvođača alkoholnih pića i vodi registar proizvođača.

Pomenuti organ gradske uprave participira u radu stručnih komisija za eksproprijaciju i procjenu šteta od elementarnih nepogoda, sarađuje sa civilnim sektorom, priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu Prijestonice Cetinje i gradonačelnika, stručna mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti lokalnih propisa, vrši poslove u vezi sa slobodnim pristupom informacija iz svog djelokruga i obavlja druge aktivnosti iz nagležnosti gradske uprave u ovoj oblasti.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018