Adresa: Bajova 2 (kancelarija 52)
Telefon / fax: 041 231 209
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Skupština je predstavnički organ građana Prijestonice Cetinje. Rad Skupštine Prijestonice je javan.

Skupština Prijestonice Cetinje ima 33 odbornika, a u sadašnjem sazivu, konstituisana je 3. marta 2010. godine.

Skupština Prijestonice Cetinje donosi Statut Prijestonice, propise i druge opšte akte, planove i programe razvoja Prijestonice, plan kapitalnih poboljšanja i investicionu politiku, lokalna planska dokumenta, program uređenja prostora, donosi budžet i završni račun budžeta, uvodi lokalne prihode i utvrđuje visinu poreza, taksi i nakanda, raspolaže imovinom Prijestonice, utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju i donosi odluku o osnivanju mjesnog centra.

Skupština raspisuje referendum za teritoriju Prijestonice Cetinje ili dio njene teritorije, odlučuje o građanskoj inicijativi, raspisivanju samodoprinosa za teritoriju Prijestonice Cetinje, osniva javne službe, odlučuje o zaduživanju i davanju garancija, u skladu sa zakonom, donosi odluku o emisiji hartija od vrijednosti, daje saglasnost za zaduživanje javnih službi čiji je osnivač, donosi odluku o broju odbornika Skupštine Prijestonice Cetinje, vrši verifikaciju mandata i odlučuje o pravima odbornika.

Takođe, Skupština bira i razrješava predsjednika Skupštine, gradonačelnika Prijestonice Cetinje, predsjednika i članove radnih tijela Skupštine, imenuje i razrješava sekretara Skupštine, daje saglasnost na imenovanje i razrješenje zamjenika gradonačelnika i glavnog administrator, podnosi prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata državnih organa, kada ocijeni da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu, razmatra izvještaj o radu gradonačelnika i razmatra izvještaje o radu javnih službi čiji je osnivač Prijestonica.

Skupština donosi Poslovnik o svom radu, te odluku o obrazovanju radnih tijela Skupštine. Ona obrazuje povremena i stalna radna tijela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti, uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti i njihov razvoj, uređuje uslove i način organizovanja poslova u obavljanju komunalnih djelatnosti i odlučuje o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, propisuje uslove i način davanja na privremeno korišćenje gradskog-građevinskog zemljišta, propisuje uslove i način izgradnje i postavljanja privremenih objekata, donosi godišnji program o pribavljanju nepokretnosti za potrebe Prijestonice Cetinje i odlučuje o ustanovljavanju i dodjeljivanju javnih priznanja, nagrada i zvanja počasnog građanina.

Uz to, Skupština donosi odluke o konstituisanju Senata Prijestonice, osnivanju ili učlanjivanju u asocijacije za teritoriju Crne Gore i međuopštinske zajednice, osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, bira i razrješava predsjednika i članove Savjeta, izradi, upotrebi, čuvanju i uništavanju pečata i upotrebi simbola.

Skupština Prijestonice Cetinje utvrđuje način i postupak učešća građana u vršenju javnih poslova. Ona, takođe, utvrđuje i područja i nazive naselja, ulica i trgova, imenuje i razrješava organe upravljanja i daje saglasnost na imenovanje i razrješenje organa rukovođenja javnih službi čiji je osnivač Prijestonica Cetinje, daje saglasnost na statut javnih službi na statusne promjene, povećanje i smanjenje glavnice, na plan razvoja, program rada i druge programske akte javnih službi, donosi propise o načinu izgradnje, rekonstrukcije, održavanje i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva kao i ulica u naseljima.

Skupština propisuje uslove i način obavljanja prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto taksi prevoza i prevoza za sopstvene potrebe, propisuje uslove za razvoj preduzetništva i za zaštitu životne sredine, donosi plan zaštite i spašavanja lokalnog stanovništva od elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija.

Pored toga, Skupština Prijestonice Cetinje zadužena je i za donošenje odluka o naknadi za rad odbornika, saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugim zemljama, a, takođe, pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa, daje autentično tumačenja propisa koje donosi, donosi etički kodeks, donosi program podizanja spomen obilježja i vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Prijestonice Cetinje.