Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2, 5, 142, 147, 149, 150)
Telefon: 041 241 280 (Građanski biro: 041 241 281)
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Rad sa strankama: 10:00h - 14:00h (Građanski biro: 08:00h – 16:00h)

Sekretarka

sekretarka za lokalnu samoupravuSilvana RADONJIĆ
Telefon: 067 911 4871
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi i nadležnosti Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Prijestonice od 23.10.2015. godine, prešli su u nadležnost novoformiranog Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti. Dokumentacija vezana za novoformirani Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti može se vidjeti na ovom linku

Pomenuti organ uprave zadužen je za obavljanje poslova pisarnice i athive, prijema i dostave pošte, obrade predmeta i drugih dokumenata primjenom elektronske tehnologije. Sekretarijat djeluje na planu praćenja i unaprijeđenja sistema lokalne samouprave, izrade propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave i organizaciju gradske uprave i mjesnih zajednica, davanja mišljenja u postupku pripreme propisa koje donosi Skupština Prijestonice Cetinje, te akata koje donosi gradonačelnik, a koja se odnose na usklađenost propisa lokalne uprave sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Sekretarijat, takođe, obavlja poslove upravljanja kadrovima, što se odnosi na praćenje rada službenika i namještenika, pripremu prijedloga programa stručnog usavršavanja službenika i pripravnika, sagledavanje i analizu potreba organa za usavrašavanjem i obukom kadra, koordinaciju aktivnosti na obukama zaposlenih, saradnju sa državnim organom zaduženim za upravljanje kadrovima i Zajednicom opština Crne Gore, pripremu analize, izvještaja i informacija iz oblasti upravljanja kadrovima i vodi centralnu kadrovsku i druge evidencije iz oblasti rada. Među nadležnosti Sekretarijata u toj oblasti spada i dostava podataka Sekretarijatu za finansije i razvoj preduzetništva za centralnu evidenciju o zaradama lokalnih službenika i namještenika, tehnički poslovi vezani za oglašavanje slobodnih radnih mjesta i obavezno socijalno osiguranje, učešće u davanju mišljenja glavnog administratora na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, davanje pravnih mišljenja, izvještaja i informacija o primjeni propisa koji regulišu službeničke i radne odnose, te vođenje postupka izdavanja radnih knjižica i upisa kvalifikacija.

U pogledu mjesne samouprave, Sekretarijat obavlja poslove koji se odnose na osnivanje i organizaciju mjesnih zajednica, te usklađivanje i usmjeravanje njihovog rada u vršenju poslova od neposrednog i zajedničkog interesa za građane, vođenje registra mjesnih zajednica i mjesnih centara i vršenje stručnih i administrativno – tehničkih poslova za mjesne zajednice.

Sekretarijat djeluje i u sferi poslova opšte uprave. Naime, pomenuti organ obavlja djelatnosti koje se odnose na zaključenje braka i vođenje matične knjige vjenčanih, kao prenesene poslove, te ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa, vođenje biračkog spiska, administrativno – tehničke poslove vezane za sprovođenje izbora i stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i upotrebom pečata Prijestonice Cetinje i njenih organa.

Pomenuti organ lokalne uprave pruža pravnu pomoć građanima u ostvarivanju njihovih prava i interesa pred nadležnim organima, sarađuje sa nevladinim organizacijama koje prate razvoj lokalne samouprave i vrši poslove u vezi sa slobodnim pristupom informacijama iz djelokruga svog rada.

U okviru Sekretarijata za lokalnu samoupravu Prijestonice Cetinje djeluje šest mjesnih kancelarija. Više informacija o njihovom radu dostupno je na stranici Mjesne kancelarije.

Rad Sekretarijata za lokalnu samoupravu organizovan je i kroz četiri jedinice:

  • Građanski biro
  • Birački spiskovi
  • Matična služba
  • Personalna služba