jovanmartinovic

Predsjednik Skupštine Prijestonice Cetinje Jovan Martinović rođen je 19. aprila 1979. godine na Cetinju. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je na Cetinju, a Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. Student je postdiplomskih studija na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Radni angažman počeo je u Hotelu „Grand“, nakon čega je bio menadžer u kompanijama „Exim“ i „Lukoil“. Od 2006. na funkciji direktora Turističke organizacije Prijestonice Cetinje. Bio je komentor za praktičnu obuku studenata Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru i autor dvije monografske brošure o Cetinju. Aktivno učestvovao u izradi Menadžment plana Cetinja koji je izrađen od strane Ministarstva kulture Crne Gore.

Od 2010. godine, odbornik Demokratske partije socijalista u Skupštini Prijestonice Cetinje. Godinu kasnije, izabran je za predsjednika Demokratske partije socijalista – Opštinski odbor Cetinje. Od 2012. godine, bio je poslanik u Skupštini Crne Gore. Član Glavnog odbora Demokratske partije socijalista Crne Gore.

 

Na funkciju predsjednika Skupštine Prijestonice Cetinje izabran je u decembru 2013. godine.

Oženjen je i otac jednog djeteta. Govori engleski i ruski jezik.

 

Nadležnosti

Predsjednik Skupštine Prijestonice funkciju obavlja profesonalno, a njegov mandat traje koliko i mandat Skupštine. Predsjednik se bira većinom glasova ukupnog broja odbornika, shodno postupku utvrđenom Poslovnikom o radu Skupštine.

Predsjednik predsjedava Skupštinom, rukovodi njenim radom, stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine, predstavlja Skupštinu Prijestonice, predlaže dnevni red, potpisuje akte Skupštine, koordinira rad stalnih i povremenih radnih tijela, sarađuje sa gradonačelnikom Prijestonice Cetinje i organima lokalne uprave, brine se o javnosti rada Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Prijestonice Cetinje i Poslovnikom o radu Skupštine.