16/01/2018: Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za objekat bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji "Bijele Poljane"

07/06/2017: Godišnji plan i program upravljanja za 2016. godinu TP Lipska pećina

14/02/2017: Lokalni akcioni plan biodiverziteta Prijestonice Cetinje 2016-2020. godine

10/01/2017: Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Prijestonice Cetinje za period 2016 - 2020. god.

JAVNA KNJIGA 2018 1

JAVNA KNJIGA 2018 2

JAVNA KNJIGA 2018 3

ŽIVOTNA SREDINA

ŽIVOTNA SREDINA

JAVNA KNJIGA

Javna knjiga 1

Javna knjiga 2

Javna knjiga 3

Javna knjiga 4

Javna knjiga 5

Javna knjiga 6

Javna knjiga 7

Javna knjiga 8

Javna knjiga 9

Javna knjiga 10

Javna knjiga 11

Javna knjiga 12

Javna knjiga 13

Javna knjiga 14

Javna knjiga 15

Javna knjiga 16

Javna knjiga 17

Javna knjiga 18

Javna knjiga 19

Javna knjiga 20

Javna knjiga 21

Javna knjiga 22

Javna knjiga 23

Javna knjiga 24

Javna knjiga 25

Javna knjiga 26

Javna knjiga 27

Javna knjiga 28

Javna knjiga 29

Javna knjiga 30

Javna knjiga 31

Javna knjiga 32

Javna knjiga 33

Javna knjiga 34 

Javna knjiga 35

Javna knjiga 36

Javna knjiga 37

Javna knjiga 38

Javna knjiga 39

Javna knjiga 40

Javna knjiga 41

Javna knjiga 42

Javna knjiga 43

Javna knjiga 44

Javna knjiga 45

Javna knjiga 46

Javna knjiga 47

Javna knjiga 48

Javna knjiga 49

Javna knjiga 50

Javna knjiga 51

Javna knjiga 52

Javna knjiga 53

Javna knjiga 54

Javna knjiga 55

Javna knjiga 56

Javna knjiga 57

Javna knjiga 58