GRAFIČKI DIO

01 Topografsko-katastarska podloga sa granicom zahvata

02 Izvod iz GUR-a Cetinje - Namjena površina

02a Izvod iz GUR-a - Plan zaštite

03 Izvod iz DUP-a i Up-a Istorijskog jezgra Cetinja 1990 g.

04 Kontaktne zone

05 Namjena površina - Postojeće stanje

06 Spratnost objekata krovovi - Postojeće stanje

07 Nelegalne intervencije i gradnja u odnosu na važeći UP

08 Zaštićena kulturna i prirodna dobra

09 Bonitet objekata i plan intervencija

10 Plan namjene površina

11 Plan parcelacije

12 Plan regulacije i nivelacije

13 Krovne ravni

14 Plan režima zaštite kulturnih i prirodnih dobara - predlog

15a Plan saobraćajne infrastrukture

15b Plan saobraćajne infrastrukture garaže

16 Plan hidrotehničke infrastrukture

17 Plan elektroenergetske infrastrukture

18 Plan elektronskih komunikacija

19 Plan pejzažnog uređenja

19a Sinhron plan infrastrukture

20a Plan osnove prizemlja

20b Plan osnove prizemlja

20c Plan osnove prizemlja

20d Plan osnove prizemlja

21-1 Katalozi materijala

21a Plan parternog uređenja

21b Plan parternog uređenja

21c Plan parternog uređenja

21d Plan parternog uređenja

FASADE

22a ulica Njegoševa - jugozapad

22b ulica Njegoševa - sjeveroistok

23a ulica Baja Pivljanina - jugozapad

23b ulica Baja Pivljanina - sjeveroistok

24a ulica Ivana Crnojevića - jugoistok

24b ulica Ivana Crnojevića - sjeverozapad

25 fasada Dvorski trg

26 ulica vojvode Batrića Martinovića

27 ulica Jovana Tomaševića

28 ulica Balšića pazar I

29 ulica Balšića pazar II

30 ulica Alekse Šantića - jugoistok

31 ulica Vladike Petra I

32 ulica Zmaj Jovina

33a ulica 13. novembar - sjeverozapad

33b ulica 13. novembar - sjeveroistok

34a ulica Novice Cerovića - sjeveroistok

34b ulica Novice Cerovića - jugozapad

35 ulica Boža Petrovića

36 ulica Nikca od Rovina

37 ulica Petra Lubarde

38 ulica Dečanska

39 ulica Vuka Mićunovića

40 fasada Cetinjski manastir

41 fasada Vladin dom

42 fasada Biljarde

43 fasada Reljef Crne Gore

44 fasada Ćipur

45 fasada ORLOV KRŠ

46 fasada Tablja

47 fasada Mlin Ivana Crnojevića

48 fasada Crkveni sud

TEKSTUALNI DIO

DUP - UP Istorijsko jezgro Cetinja - PLAN

SEPARAT FINALNO oktobar 2015