Dokumenta

Dokumenta

30/06/2020: Predlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada

30/06/2020: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 21. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

30/06/2020: Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o saradnji

30/06/2020: Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportski centar Cetinje"

30/06/2020: Predlog Odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za period 2020-2021. god.

09/06/2020: USVOJENI DNEVNI RED SA 20. SJEDNICE SKUPŠTINE PRIJESTONICE

09/06/2020: Odluka o bratimljenju Prijestonice Cetinje i opštine Bitolj

09/06/2020: Odluka o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Prijestonice Cetinje

09/06/2020: Amandmani odbornika Danila Mrvaljevića na Predlog Odluke o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Prijestonice Cetinje

09/06/2020: Izjašnjenje gradonačelnika na podnijete Amandmane odbornika Danila Mrvaljevića

09/06/2020: 1. Odborničko pitanje i odgovor

09/06/2020: 2. Odborničko pitanje i odgovor

09/06/2020: 3. Odborničko pitanje i odgovor

09/06/2020: 4. Odborničko pitanje i odgovor

09/06/2020: 5. Odborničko pitanje i odgovor

09/06/2020: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu gradonačelnika Prijestonice i radu organa i službi Prijestonice za 2019. godinu

25/05/2020: DNEVNI RED ZA 20. SJEDNICU SKUPŠTINE

25/05/2020: Izbor, imenovanja i razrješenja

25/05/2020: Izvještaj o radu gradonačelnika za 2019. godinu

25/05/2020: Predlog Odluke o završnom računu Budžeta Prijestonice za 2019. godinu

25/05/2020: Predlog Odluke o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Prijestonice Cetinje

25/05/2020: Predlog Odluke o bratimljenju Prijestonice Cetinje i opštine Bitolj

25/05/2020: Predlog Odluke o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za prvih pet razreda osnovnog obrazovanja

25/05/2020: Predlog Odluke o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na Opštu bolnicu "Danilo I" Cetinje

25/05/2020: Predlog Odluke o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na JZU Dom zdravlja Cetinje

25/05/2020: Predlog Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti NVO KUD-u "Njegoš" Cetinje bez naknade

25/05/2020: Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o privremenom određivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji Prijestonice Cetinje

25/05/2020: Predlog Odluke o izmjeni Odluke o oblicima socijalne i dječje zaštite

20/05/2020: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 20. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

14/03/2020: Saopštenje za javnost

11/03/2020: Lista kandidata za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

09/03/2020: ZAKLJUČCI SA 19. SJEDNICE SKUPŠTINE

27/02/2020: SAZIV ZA 19. SJEDNICU SKUPŠTINE

21/02/2020: USVOJENI DNEVNI RED ZA 18. SJEDNICU SKUPŠTINE

21/02/2020: Odluka o podsticajima za proizvodnu i uslužnu djelatnost

21/02/2020: Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o ustanovljavanju lične službenosti - prava upotrebe stanova u objektu P78, BLOK 2, ZONA b2, izmjene i dopune DUPA aerodrom

21/02/2020: Odluka o utvrđivanju pret. nam. biznis zone i kompleksa Maccoc 1

21/02/2020: Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o zakupu nepokretnosti na period od 30 godina

18/02/2020: SAZIV ZA 18. SJEDNICU SKUPŠTINE

13/02/2020: IZMIJENJENI DNEVNI RED ZA 17. SJEDNICU SKUPŠTINE

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018