Dokumenta

Dokumenta

04/12/2020: Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju na korišćenju nepokretnosti bez naknade NVO Udruženju penzionera Cetinje

04/12/2020: POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 23. SJEDNICU SKUPŠTINE

04/12/2020: Predlog Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2021. godinu

26/10/2020: JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA SAVJETA RADIO CETINJA

26/10/2020: OBRAZAC ZA PREDLOG KANDIDATA ZA ČLANA SAVJETA RADIO CETINJA

26/10/2020: Učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave

26/10/2020: KLUBOVI ODBORNIKA

08/10/2020: USVOJENI DNEVNI RED ZA 22. SJEDNICU SKUPŠTINE PRIJESTONICE

08/10/2020: Odluka o potvrđivanju odluke o davanju na korišćenju nepokretnosti za potrebe Omladinskog servisa

08/10/2020: Odluka o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa NVO

08/10/2020: Odluka za davanje saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizizacije Prijestonice Cetinje za 2020.godinu

08/10/2020: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji programa obavlajnja komunalnih djelatnosti DOO "Komunalno" Cetinje za 2019.godinu

08/10/2020: 1. Odborničko pitanje i odgovor

08/10/2020: 2. Odborničko pitanje i odgovor

23/09/2020: Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća u radu 22. sjednice Skupštine Prijestonice Cetinje

21/09/2020: DNEVNI RED ZA 22. SJEDNICU SKUPŠTINE

21/09/2020: ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O DONOŠENJU SETA MJERA ZA PODRŠKU PRIVREDNICIMA I GRAĐANIMA PRIJESTONICE CETINJE

21/09/2020: Izvještaj o ostvarenim primicina i izvršenim izdacima budžeta Prijestonice Cetinje za period januar-jun 2020. godine

21/09/2020: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Prijestonice Cetinje

21/09/2020: Odluka o izmjeni Odluke o izgradnji loklanih objekata od opšteg interesa na teritoriji Prijestonice Cetinje

21/09/2020: Odluka o davanju saglasnosti na Odluke o izmjeni i dopuni Statuta DOO „Vodovod i kanalizacija" - Cetinje

21/09/2020: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici za 2020. god

21/09/2020: Odluka o potvrđivanju Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti kao privremeni smještaj

21/09/2020: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje

21/09/2020: Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova

21/09/2020: Odluka o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa NVO

21/09/2020: Odluka o učešću predstavnika NVO u radnim grupama

21/09/2020: ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OBLICIMA SOCIJANE I DJEČJE ZAŠTITE

21/09/2020: Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO "Vodovod i kanalizacija Cetinje" za 2019. god.

21/09/2020: Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO "Vodovod i kanalizacija - Cetinje" za 2020. godinu

21/09/2020: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Komunalno“ Cetinje za 2020. godinu

21/09/2020: Izvještaj o radu za 2019. godinu - JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

21/09/2020: Finansijski izvještaj za 2019. godinu - JU Narodna biblioteka i čitaonica "Njegoš" Cetinje

21/09/2020: Odluka o davanju saglasnosti na Program rada za 2020. godinu i Finansijski plan za 2020. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš“ Cetinje

21/09/2020: Plan i program rada sa finansijskim planom Dnevnog centra za 2020. godinu

21/09/2020: Izvještaj o realizaciji plana i programa rada za 2019. godinu - Dnevni centar

21/09/2020: IZVJEŠTAJ O RADU - DOO SPORTSKI CENTAR CETINJE

15/07/2020: 1. Odborničko pitanje

15/07/2020: 2. Odborničko pitanje

10/07/2020: IZMIJENJENI DNEVNI RED ZA 21. SJEDNICU SKUPŠTINE

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018