Raspisan konkurs za davanje na korišćenje montažnih objekata privremenog karaktera (kućica) za potrebe manifestacije “Maj u hiljadu boja”
08.04.2024

Prijestonica Cetinje raspisala je konkurs za davanje na korišćenje montažnih objekata privremenog karaktera (kućica) za potrebe manifestacije “Maj u hiljadu boja”.

 

Pozivaju se pravna lica i preduzetnici koji obavljaju privrednu djelatnost, sa sjedištem na teritoriji Prijestonice Cetinje, da dostave svoje prijave na ovaj konkurs.

 

Montažni objekti privremenog karaktera (kućice) daju se na korišćenje privrednim subjektima za potrebe manifestacije “Maj u hiljadu boja”, a u skladu sa djelatnostima koje doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Prijestonice Cetinje (prioritetne oblasti), a kojima se naročito:

-podstiče ekonomski razvoj Prijestonice Cetinje;

-stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma i ugostiteljstva;

-doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti Prijestonice Cetinje.

 

Prijestonica Cetinje daje na korišćenje 15 montažnih objekata privremenog karaktera (kućice), dimenzija (200x200x230cm), na period od 17. 05. do i zaključno sa 22. 05. 2024. godine za potrebe točenja i služenja pića, toplih i hladnih napitaka, pripreme i posluživanja hrane.

 

Prijave na ovaj konkurs mogu se podnijeti neposredno kod Građanskog biroa Prijestonice Cetinje ili putem preporučene pošte, zgrada Prijestonice Cetinje, ulica Bajova br. 2 zaključno  sa 16. 04. 2024. godine u zapečaćenoj koverti, sa naznakom: Prijava na Konkurs za davanje na korišćenje montažnih objekata privremenog karaktera (kućica) za potrebe manifestacije “Maj u hiljadu boja” – ne otvaraj” naslovljena na Komisiju za sprovođenje postupka davanja na korišćenje montažnih objekata privremenog karaktera (kućica) za potrebe manifestacije “Maj u hiljadu boja”.

 

Nedostajuća sredstva za manifestaciju “Maj u hiljadu boja”, biće nadoknađena pojedinačnim finansijskim učešćem (ponudom) privrednih subjekata sa minimalnim iznosom od 500,00 €. Visina depozita iznosi 200,00€ i isti je potrebno uplatiti na žiro račun 540-7751-75 Erste banka, korisnik: Prijestonica Cetinje.

 

U zapečaćenoj koverti privredni subjekti  prilažu:

1. prijavni obrazac – (koji sadrži podatke o podnosiocu prijave, žiro račun i finansijsku ponudu podnosioca);

2. dokaz o obavljanju privredne djelatnosti (izvod, rješenje ili potvrda iz CRPS) i / ili odobrenje/rješenje od Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Prijestonice Cetinje o obavljanju ugostiteljske ili turističke djelatnosti, sve naprijed navedeno u originalu ili ovjerenoj fotokopiji;

3. dokaz o uplati depozita.

 

Prijavni obrazac se može preuzeti sa internet stranice Prijestonice Cetinje (www.cetinje.me), i internet stranice Turističke organizacije Prijestonice Cetinje (www.cetinje.travel), kao i neposredno kod Građanskog biroa, zgrada Prijestonice Cetinje, ulica Bajova br. 2.

 

Privredni subjekti mogu konkurisati za jedan montažni objekat privremenog karaktera (kućicu). Ukoliko jedan privredni subjekt podnese više prijava, razmatraće se samo prijava koja je vremenski prva pristigla.

 

Komisija otvara blagovremeno podnijete prijave u zapečaćenim kovertama, dana 19.04.2024. godine u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju sa početkom u 12:00 h. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati privredni subjekti koji su u terminu dostavili prijave, lično ili putem punomoćnika, shodno ovjerenom punomoćju od strane notara, uz davanje na uvid lične karte odnosno drugog identifikacionog dokumenta.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018