Prijestonica Cetinje prva lokalna samouprava u Crnoj Gori koja realizuje projekte po modelu javno-privatnog partnerstva
20.02.2024

Ministartsvo finansija u saradnji sa UNDP, u okviru projekta „Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori, uz ekspertsku podršku SIGMA-e, organizovalo je okrugli sto na temu Javno-privatno partnerstvo (JPP) u Crnoj Gori.

 

Na okruglom stolu konstatovano je da je Prijestonica Cetinje primjer dobre prakse i lider u planiranju i pripremi projekata Javno-privatnog partnestva, a kao dobar primjer naveden je projekat Izgradnje (obnove) hotela „Lokanda“ sa parternim uređenjem Trga Umjetnika i izgradnjom podzemne garaže sa dvije etaže.

 

Obuku i prezentaciju održali su v.d. generalne direktorice Direktorata za upravljanje javnim investicijama i politiku javnih nabavki Jelena Jovetić, direktorica Agencije za investicije Crne Gore Snežana Đurović, zamjenik gradonačelnika Prijestonice Cetinje Marko Brnović, SIGMA eksperti Damir Cimer i Mario Turković. Učešće su uzeli i predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva energetike i rudarstva, Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, predstavnici UNDP-a i predstavnici opština u Crnoj Gori.

 

Zamjenik gradonačelnika Prijestonice Cetinje Marko Brnović, prilikom prezentacije je kazao da je Prijestonica Cetinje prva u Crnoj Gori  koja shodno Zakonu o JPP, koji je donijet 2019. godine, priprema realizaciju projekta Izgradnje (obnove) hotela „Lokanda“ sa parternim uređenjem Trga Umjetnika i izgradnjom podzemne garaže sa dvije etaže po modelu JPP. On je upoznao prisutne sa svim fazama koje je Prijestonica do sada sprovela a koje se odnose na identifikaciju i pripremu projekta JPP-a, kao i one faze koje planira realizovati u narednom periodu.

 

“Prijestonica Cetinje već dvije godine intenzivno radi na pripremi ovog važnog kapitalnog projekta, završila je izradu Analize opravdanosti javno-privatnog partnerstva i nacrt ugovora o JPP, shodno Strateškom planu razvoja Prijestonice Cetinje, Programom razvoja Prijestonice Cetinje za 2024. godinu planirala početak realizacije projekta Izgradnje (obnove) hotela “Lokanda” sa parternim uređenjem Studentskog trga i izgradnjom podzemne garaže sa dvije etaže, u budžetu Crne Gore za 2024. godinu planirana su sredstva za početak realizacije ovog projekta i u završnoj smo fazi pribavljanja saglasnosti od nadležnih državnih organa za realizaciju ovog projekta”, kazao je Brnović.

 

Istakao je da se, uporedo sa tim radi na pripremi tenderske dokumentacije i očekuje da će najkasnije do maja mjeseca tekuće godine biti objavljena javna navabaka – otvoreni tenderski postupak za odabir privatnog partnera i dodjelu ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

“Oblast kulture predstavlja poseban pravac razvoja Prijestonice, imajući u vidu njenu kulturnu i istorijsku dimenziju. Bogato kulturno nasljeđe, uz društveni i kulturni razvoj tokom vremena i brojne kulturne institucije u prošlosti i danas čine Prijestonicu duhovnim i kulturno-umjetničkim centrom države. Crna Gora raspolaže izuzetno velikim brojem kulturnih dobara, od kojih ne mali broj zahtijeva poseban tretman u smislu zaštite i unapređenja stanja, kao i daljeg funkcionisanja na održivoj osnovi. Mogućnosti države i lokalne samouprave u tom pogledu su jako ograničene, i ukazuju na potrebu obezbjeđenja eksternih izvora finansiranja. U tom smislu, upotreba raspoloživih mehanizama i instrumenata u cilju primjene savremenog pristupa očuvanja kulturnih dobara koji se zasniva na principima održivog razvoja, u skladu sa važećim zakonodavnim okvirom, predstavlja jedan od načina valorizacije nepokretne kulturne baštine, kojim se postižu višestruki benefiti”, dodao je Brnović.

 

Realizacijom Izgradnje hotela “Lokanda”, kako je kazao, ostvaruju se višestruki benefiti, a u skladu sa postavljenim ciljevima i prioritetima strateških dokumenata za teritoriju Prijestonice Cetinje.

 

“Realizacija projekta prvenstveno podrazumijeva obnovu kulturnog dobra – hotela „Lokanda“, a potom i izgradnju podzemne garaže sa parternim uređenjem „Trga umjetnika“, koji se nalazi u okviru granica Istorijskog jezgra Cetinja, koje takođe ima status kulturno dobro. Ovime se ostvaruje direktan doprinos zaštiti i očuvanju kulturnih dobara na održivoj osnovi, kroz njihovu obnovu i očuvanje, te unapređenje ambijentalnih vrijednosti predmetnog prostora i uvođenje novih sadržaja. Grand hotel „Lokanda“ vraća izvornu namjenu, a slobodan prostor koji je trenutno degradiran funkcijom parking prostora, dobija novu namjenu, uz brojne mogućnosti za realizaciju programa kulturno-umjetničkog stvaralaštva i drugih događaja i aktivnosti”, istakao je Brnović tokom prezentacije.

 

Dodaje da, s obzirom na činjenicu da Prijestonica ima veliki potencijal za razvoj turizma, uslijed čega je i turizam prepoznat kao jedan od osnovnih pravaca privrednog razvoja, a imajući u vidu činjenicu da smještajni kapaciteti nijesu zadovoljavajući, realizacijom projekta direktno se doprinosi unapređenju turističke i ugostiteljske djelatnosti, tj. ostvarivanju specifičnih ciljeva Strateškog plana razvoja Prijestonice, među kojima su: unapređenje turističke ponude grada, kroz izgradnju i održavanje turističke infrastrukture, kreiranje jedinstvene turističke ponude, podsticanje razvoja novih vidova turizma, promociju Prijestonice kao turističkog centra.

 

Izgradnjom podzemne garaže obezbjeđuju se kapaciteti za parkiranje na pristupu Istorijskom jezgru, kao zaštićenoj cjelini, kako za stanovnike Prijestonice, tako i za posjetioce. Priotitet rada lokalne uprave Prijestonice je unapređenje uslova za razvoj poslovnog ambijenta i zapošljavanje lokalnog stanovništva, u okviru kojeg su postavljeni prioriteti: poboljšanje poslovnog ambijenta, stvaranje preduslova kroz različite forme za rast zaposlenosti, promocija investicionih mogućnosti. Realizacija projekta u funkciji je postavljenog cilja, te direktno doprinosi ekonomskom razvoju područja, te povećanju zaposlenosti, zaključio je zamjenik gradonačelnika.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018