KONKURS ZA DAVANJE NA KORIŠĆENJE MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA (KUĆICA) ZA POTREBE ORGANIZACIJE NOVOGODIŠNJEG BAZARA 2023/2024
09.11.2023

Pozivaju se pravna lica i preduzetnici koji obavljaju privrednu djelatnosti, sa sjedištem na teritoriji Prijestonice Cetinje, da dostave svoje prijave na Konkurs za davanje na korišćenje montažnih objekata privremenog karaktera (kućica) za potrebe organizacije Novogodišnjeg bazara 2023/2024.

Montažni objekti privremenog karaktera daju se na korišćenje privrednim subjektima za potrebe organizacije Novogodišnjeg bazara 2023/2024, a u skladu sa djelatnostima koje doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Prijestonice Cetinje (prioritetne oblasti), a kojima se naročito:

-podstiče ekonomski razvoj Prijestonice Cetinje;

-stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma i ugostiteljstva;

-doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti Prijestonice Cetinje.

Prijestonica Cetinje daje na korišćenje 15 montažnih objekata privremenog karaktera dimenzija 200x200x230cm, na period od 09.12.2023. godine do i zaključno sa 07.01.2024. godine za potrebe točenja i služenja pića, toplih i hladnih napitaka, pripreme i posluživanja hrane.

Prijave na ovaj konkurs mogu se podnijeti sa potrebnom dokumentacijom neposredno kod Građanskog biroa Prijestonice Cetinje ili putem preporučene pošte, zgrada Prijestonice Cetinje, ulica Bajova br. 2 zaključno sa 20.11.2023. godine.

U zapečaćenoj koverti privredni subjekti prilažu:

- prijavni obrazac (koji sadrži podatke o podnosiocu prijave, žiro račun i finansijsku ponudu podnosioca)

- dokaz o obavljanju privredne djelatnosti (izvod, rješenje ili potvrda iz CRPS) i/ili odobrenje/rješenje od Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Prijestonice Cetinje o obavljanju ugostiteljske ili turističke djelatnosti, sve naprijed navedeno u originalu ili ovjerenoj fotokopiji,

- dokaz o uplati depozita.

Prijavni obrazac se može preuzeti sa internet stranice Prijestonice Cetinje (www.cetinje.me), internet stranice Turističke organizacije Prijestonice Cetinje (www.cetinje.travel), kao i neposredno kod Građanskog biroa, zgrada Prijestonice Cetinje, ulica Bajova br. 2.

 

Konkurs i prijavni obrazac dostupni su na sljedećem linku:

https://www.cetinje.me/cetinje/site_mne/public/index.php/index/dokumenta?id_artikla=81

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018