Uprava za katastar i državnu imovinu odbila je zahtjev MCP za upis prava svojine na groblju kod crkve „Sveta Petka“ u Čukovićima
13.09.2022

Uprava za katastar i državnu imovinu – Područna jedinica Cetinje, kao prvostepeni organ, postupajući u predmetu po zahtjevu Pravoslavne Mitropolije crnogorsko primorske za upis prava svojine iz prava korišćenja na katastarsku parcelu broj 1892, upisane u LN broj 236 KO Čukovići donijela je rješenje kojim se odbija zahtjev MCP kao neosnovan. Radi se o parceli u neposrednoj blizini crkve ,,Svete Petke“ u selu Čukovići, na kojoj se nalazi seosko groblje.

Naime u konkretnom slučaju, Pravoslavna Mitropolija crnogorsko primorska obratila se Upravi za katastar i državnu imovinu – Područna jedinica Cetinje zahtjevom br 130 od 24.05.2022. godine, za upis prava svojine na parceli koja, faktički, predstavlja  groblje u Čukovićima.  Područna jedinica Cetinje Uprave za katastar i državnu imovinu, podnijeti zahtjev dostavila je na izjašnjenje Prijestonici Cetinje, odnosno Direkciji za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa Prijestonice Cetinje.

Direkcija za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa Prijestonice Cetinje  je podneskom br 07-421/22 – 1068/3 od 04.08.2022. godine jasno ukazala da Pravoslavna Mitropolija crnogorsko primorska nije aktivno legitimisana stranka u ovoj upravnoj stvari, da nije dostavila akt o registraciji, da se predmetna nepokretnost nalazi van generalnog urbanističkog plana, detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta i van lokalne studije lokacije u vrijeme stupanja na snagu Zakona o državnoj imovini. Takođe, predmetna nepokretnost se nalazi u nacionalnom parku „Skadarsko jezero“, koje je dobro od opšteg interesa. Shodno svemu tome Direkcija za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa Prijestonice Cetinje predložila je da se zahtjev odbije kao neosnovan.

Uprava za katastar i državnu imovinu  - Područna jedinica Cetinje je cijenila i ostale dokaze sprovedene u dokaznom postupku i na osnovu svih dokaza donijela rješenje kojim se odbija zahtjev Pravoslavne Mitropolije crnogorsko primorske kao neosnovan.

Prijestonica Cetinje smatra da je u ovoj pravnoj stvari donešeno zakonito i pravično rješenje, u zakonskom roku i iskazuje nadu da će Uprava za katastar i državnu imovinu – Područna jedinica Cetinje i po osnovu drugih zahtjeva  donijeti rješenja kojim se odbijaju zahtjevi MCP kao neosnovani, budući da isti nemaju pravno logično, niti životno utemeljenje.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018