Centar za informacioni sistem

 

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 124, 126, 127)
Telefon: 041 231 877
E-mail: cis@cetinje.me 

Direktorica:

Nada Roganović
Telefon: 041 231 877
E-mail: nada.roganovic@cetinje.me

Centar za informacioni sistem organizuje funkcionisanje službe informatike za gradonačelnika Prijestonice Cetinje, organa gradske uprave, Skupštinu Prijestonice Cetinje, javna preduzeća i ustanove, u cilju uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema.

Pomenuta služba izrađuje plan, predlaže i organizuje uvođenje novih programskih sistema i stara se o usavršavanju postojećih, u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema.

Među nadležnosti Centra spada i kontrola funkcionisanja automatizovane obrade podataka, preduzimanje mjera u pravcu poboljšanja efikasnosti informacionog sistema u cjelini i djelovima, te izrada projekata i automatizacija poslova u javnim preduzećima i ustanovama.

Centar za informacioni sistem izrađuje i realizuje planove obuke i usavršavanja za korišćenje informacione tehnologije i sistema i planove za opremanje, a istovremeno, stara se o nabavci opreme i o održavanju računarske i mrežne opreme, te računarskih mreža i razmjeni podataka sa njima.

Služba organizuje i realizuje mjere u pravcu zaštite podataka u računarskoj mreži Centra, obavlja poslove kojima se obezbjeđuje javnost i transparentnost rada organa uprave i stara se o vođenju i ažuriranju zvanične internet prezentacije Prijestonice Cetinje.

Vrši i druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018