Ko je dogovorio radove 'na riječ', mimo javne nabavke i ugovora
04.05.2022

Pred Privrednim sudom Crne Gore vodi se parnični postupak protiv DOO Vodovod i kanalizacija Cetinje, po tužbi kompanije PNP Perošević iz Bijelog Polja u vezi sa izvođenjem radova na cjevovodu PK Velja Gora – PK Lašor, kojom se pod prijetnjom prinudne naplate potražuje 169.212,35 eura od DOO Vodovod i kanalizacija Cetinje. Radi se o radovima koji su naručeni ,,na riječ“ mimo procedura predviđenih Zakonom o javnim nabavkama.

Prijestonica Cetinje je sprovela otvoreni postupak javne nabavke za projektovanje i rekonstrukciju navedenog cjevovoda, putem kojeg je za izvođača odabrana kompanija PNP Perošević Bijelo Polje. DOO Vodovod i kanalizacija Cetinje je potpisao sa izvođačem Glavni ugovor i Ugovor o dodatnim radovima, ukupne vrijednosti 748.774,99 eura. Sve obaveze predviđene Glavnim ugovorom i Ugovorom o dodatnim radovima DOO Vodovod i kanalizacija Cetinje je uredno izmirio.

Međutim, sporni su radovi za koje ne postoje ugovori niti prateća projektna dokumentacija, a za koje je ovlašćeni vještak građevinske struke ustvrdio da su izvedeni i da iznose 169.212,35 eura, što je i predmet u postupku kod Privrednog suda. Očigledno je da je neko radove koji nijesu planirani projektom i koji nijesu predviđeni javnim nabavkama, ugovorio usmenim putem, bez pokrića projektnom i ugovornom dokumentacijom, žargonski rečeno ,,na riječ“.

Kako je i rukovodstvo DOO Vodovod i kanalizacija Cetinje odbilo da potpiše dodatni aneks ugovora, postupajući ispravno, došlo se do situacije da se radovi dogovoreni „na riječ“ ne mogu pokriti odgovarajućom dokumentacijom.

Uvjereni da javnost mora da zna sve detalje ovog i drugih spornih poslova, pozivamo nadležne državne organe da preispitaju zakonitost ovog posla i utvrde punu istinu.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018