Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 115, 116)
E-mail: sekretarijat.osm@cetinje.me
Rad sa strankama: 10:00h - 14:00h

Sekretarka:

Jelena Milošević
Telefon: 067137150
E- mail: jelena.milosevic@cetinje.me

Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade vrši poslove uprave koji se odnose na:

   - davanje mišljenja i sugestija na predlog Nacionalnog programa razvoja sporta;
   - pripremu Strategije razvoja sporta Prijestonice u skladu sa zakonom;
   - pripremu godišnjeg plana ostvarivanja Programa razvoja sporta Prijestonice;
   - stvaranje uslova za razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana, školskih, studentskih i masovnih sportova, obezbjeđivanje podrške u skladu sa zakonom, podsticanje aktivnosti lica sa invaliditetom;
   - pripremu prijedloga odluke o osnivanju Savjeta za sport;
   - davanje mišljenja na Elaborat o transformaciji amaterskog sportskog kluba u profesionalni klub u skladu sa zakonom;
   - podršku u radu ustanova iz oblasti sporta kojima je Prijestonica osnivač; podršku u organizaciji sportskih manifestacija od lokalnog, međuopštinskog i međunarodnog značaja; dodjeljivanje nagrada i priznanja u oblasti sporta; sufinansiranje sportskih programa rada sportskih subjekata putem javnog konkursa;
   - preduzimanje i realizovanje svih aktivnosti u vezi sa primjenom propisa Prijestonice o dodjeli stipendija studentima i učestvovanje u podsticanju i vrednovanju daljeg školovanja talentovane i nadarene omladine;
   - učestvovanje u pripremi i realizaciji manifestacija u oblasti obrazovanja;
   - ostvarivanje saradnje sa osnovnim i srednjim školama u Prijestonici, kao i sa državnim organima u cilju nagrađivanja uspješnih i darovitih učenika koji su postigli vrhunske rezultate na takmičenjima u zemlji i inostranstvu u oblasti tehnike, nauke, umjetnosti i sporta;
   - ostvarivanje saradnje sa nevladinim organizacijama čiji programski sadržaji zadovoljavaju potrebe i interese mladih;
   - vršenje stručnih poslova u cilju unapređenja položaja mladih, odnosno priprema predloga odluka, kao i predlaganje podsticajnih mjera za unapređenje položaja mladih, davanje mišljenja na akta kojima se utiče na poboljšanje položaja mladih;
   - praćenje i unapređenje rada dječijih i omladinskih organizacija;
   - pripremu lokalne strategije za mlade u Prijestonici u skladu sa zakonom;
   - pružanje podrške kvalitetnim i kreativnim projektima koji su u vezi sa vannastavnim i vanistitucionalnim aktivnostina učenika i mladih (kampovi, likovne kolonije, takmičenja), koji su u vezi sa unapređenjem uslova rada za afirmaciju darovitih mladih talenata Prijestonice;
   - vršenje upravnog nadzora i poslova u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim službama čiji je osnivač Prijestonica, u oblastima iz svoje nadležnosti; davanje mišljenja i priprema akta o davanju saglasnosti na statut, program rada i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, davanje mišljenja i predlaganje mjera u vezi sa informativnim i drugim materijalima tih javnih službi;
   - ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama iz ove oblasti;
   - pripremu, za oblasti za koje je osnovan, informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i gradonačelnika; organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga organa; pripremu mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i tumačenja propisa Prijestonice u ovim oblastima;
   - praćenje realizacije investicionih programa koje finansira Prijestonica u oblastima iz nadležnosti ovog organa;
   - rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
   - vođenje propisanih evidencija iz ovih oblasti kao i drugih evidencija u skladu sa zakonom;
   - pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;
   - slobodan pristup informacijama iz djelokruga organa;
   - druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018