Komunalna policija i inspekcija

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 116, 119, 120, 123)
Telefon: 041 233 455, 067 610 593 Dežurni centar Komunalne policije
E-mail: komunalna.policija@cetinje.me

VD NAČELNIKA:

Marko Andrić
Telefon: 041 233 455
E-mail: marko.andric@cetinje.me

Nadležnost Komunalne policije i inspekcije Prijestonice Cetinje, odnosi se na inspekcijski nadzor u komunalnoj oblasti i obavljanju poslova komunalnog nadzora i obezbjeđivanja komunalnog reda, propisanih Zakonom o komunalnoj policiji (''Sl. list CG'' br. 057/14 od 26.12.2014. godine i br. 034/19 od 21.06.2019. godine) i članom 18 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Prijestonice Cetinje (''Sl. list CG-opštinski propisi'', br. 010/22 od 18.03.2022. godine).

Nadležnosti:

Komunalna policija i inspekcija je nadležna u vršenju inspekcijskog/komunalnog nadzora i obezbjeđivanja komunalnog reda u oblastima:

 • Inspekcijski nadzor u oblastima: javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; izgradnje, održavanja i korišćenja deponija; upravljanja vodama, javnog vodosnadbijevanja, prikupljanja, prečišćavanja i ispuštanja otpadnih voda i prikupljanja i ispuštanja atmosferskih voda; izgradnje, rekonstrukcije i  održavanja pijaca; održavanja groblja, održavanja parkova, zelenih i drugih javnih površina; održavanja javne rasvjete; opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi, saobraćajne signalizacije; zaštite i korišćenja opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi; sahranjivanja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju; auto-taksi prevoza; prevoza tereta u slučaju kad je prevoznik fizičko lice, prevoza sa sopstvene potrebe i vanrednog prevoza; postavljanja privremenih, pomoćnih  i montažnih objekata privremenog karaktera; stanovanja i održavanja stambenih zgrada i držanje kućnih ljubimaca; zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca; zaštite od buke u žuvotnoj sredini i kontrola graničnih vrijednosti nivoa buke u ugostiteljskim objektima, kontrolu uslova koji mora da ispunjava limitator jačine zvuka, pružanja usluga rent-a cara i limo servisa, i u oblastima u skladu sa posebnim propisima, vršenje poslova na evidentiranju prijava sa pratećom dokumentacijom o postavljanju i izgradnji privremenih i pomoćnih objekata, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata.
  Inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva u poslovima iz nadležnosti državne uprave koji su Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu prenešeni na nivo lokalne uprave.
  Obavljanje povjerenih poslova državne uprave iz nadležnosti Uprave policije a koji su prenešeni Uredbom o povjeravanju dijela poslova Uprave policije Prijestonici Cetinje i opštinama Bar, Budva, Tivat, Kotor, Nikšić, Ulcinj i Herceg Novi, odnosno poslova inspekcijskog nadzora koji se odnose na parkiranje i zaustavljanje vozila na lokalnim putevima i ulicama u naseljima, drugim javnim površinama kao i dijelu državnog puta koji prolazi kroz naselja.
 • Komunalni red u oblastima: snadbijevanje vodom; odvoženja otpadnih i atmosferskih voda; javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; održavanja komunalnih objekata; održavanja pijaca; održavanja groblja i sahranjivanja; održavanje parkova, zelenih i drugih javnih površina; održavanje javne rasvjete; lokalnih puteva i ulica; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju; auto-taxi prevoza; postavljanja i izgradnje montažnih objekata privremenog karaktera i pomoćnih objekata; održavanje stambenih i drugih objekata; mjerenja buke van ugostiteljskih objekata

Takođe, nadležnosti Komunalne policije i inspekcije Prijestonice Cetinje ogledaju se i kroz aktivnosti koje se  odnose se na:

 • Zaštitu od buke u životnoj sredini;
 • Upotrebu simbola Prijestonice;
 • Kontrolu radnog vremena;
 • Pružanja informativnih usluga građanima;
 • Priprema informativne i druge materijale iz svoje nadležnosti za Skupštinu Prijestonice i gradonačelnika Prijestonice;
 • Sarađuje sa nevladinim organizacijama u projektima poboljšanja komunalne discipline u gradu;
 • Vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga;
 • Rješava po inicijativama građana iz djelokruga službe;
 • Učestvuje u izradi nacrta i predloga Opštinskih propisa iz domena svoje nadležnosti;
 • Vodi propisane evidencije iz ovih oblasti, kao i drugih evidencija u skladu sa zakonom;
 • Priprema izvještaje o radu i druge informativne i stručne materijale za Skupštinu, gradonačelnika, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga službe;
 • Priprema izvještaje za Glavnog administaratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;
 • Priprema program rada i izvještaj o radu za Gradonačelnika, i
 • Vrši i druge poslove iz  svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Organizacija:

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Komunalne policije i inspekcije Prijestonice Cetinje, broj 09-100/22-108 od 12.04.2022. godine, utvrđene su slijedeće organizacione jedinice :

 1. Sektor za inspekcijski nadzor;
 2. Sektor Komunalne policije, i
 3. Sektor Pravnih i opštih poslova.

Radom Komunalne policije i inspekcije Prijestonice Cetinje rukovodi Načelnik i isti je odgovoran za zakonitost, organizaciju, kvalitet, efikasnost i ekonomičnost njenog rada.

Načelnik donosi i prati izvršavanje planova i programa rada službe.

Načelniku Komunalne policije i inspekcije shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Komunalne policije i inspekcije u radu pomažu, iz domena svojih nadležnosti po organizacionim strukturama: rukovodilac Sektora komunalne inspekcije/Glavni komunalni inspektor,  rukovoditeljka Sektora komunalne policije i rukovoditeljka Sektora pravnih i opštih poslova.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018