Komunalna policija

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 116, 119, 120, 123)
Telefon: 041 233 455
E-mail: komunalna.policija@cetinje.me

V.D. Načelnice:

Aleksandra Jablan
Telefon: 041 233 455
E-mail: komunalna.policija@cetinje.me

Nadležnosti

Komunalna policija Prijestonice Cetinje vrši poslove inspekcijskog nadzora kojima se obezbjeđuje komunalni red u oblastima snabdijevanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, održavanja komunalnih objekata, održavanja tržnica, održavanja groblja, održavanja parkova, zelenih i drugih javnih površina, održavanja javne rasvjete, lokalnih puteva i ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije, parkiranja, prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto-taksi prevoza, postavljanja i gradnji montažnih objekata privremenog karaktera i pomoćnih objekata, održavanja stambenih i drugih objekata, zaštite od buke i kontrole radnog vremena subjekata nadzora.

Pored navedenog, Komunalna policija vrši nadzor nad upotrebom zvaničnih simbola Prijestonice Cetinje, pruža informativne usluge građanima, priprema informativne i druge materijale iz svoje nadležnosti sa Skupštinu Prijestonice Cetinje i gradonačelnika, sarađuje sa organima gradske uprave za oblasti u kojima vrši inspekcijski nadzor, sarađuje sa nevladinim organizacijama na planu poboljšanja komunalnog reda u gradu, obavlja poslove u vezi sa slobodnim pristupom informacijama iz svog djelokruga i druge poslove iz nadležnosti Prijestonice Cetinje propisane zakonskim aktima, Odlukom o komunalnoj policiji i propisima Skupštine Prijestonice Cetinje u oblasti komunalne djelatnosti.

Organizacija rada

Poslove inspekcijskog nadzora u Komunalnoj policiji Prijestonice Cetinje vrše glavni komunalni inspektor, komunalni inspektor I, dva komunalna inspektora II i dva komunalna inspektora III za drumski saobraćaj i puteve. Rad komunalnih inspektora je terenski i organizovan je po zonama.

Komunalni inspektori prvenstveno obavljaju preventivnu funkciju, u cilju zaštite propisanog komunalnog reda. Kada se na taj način ne može obezbijediti svrha i cilj nadzora, komunalni inspektori ovlašćeni su i obavezni da preduzmu upravne mjere i radnje. Ovlašćenja komunalnih inspektora u vršenju nadzora definisana su odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru i drugim propisima. Subjekti nadzora dužni su da komunalnim inspektorima omoguće nesmetano vršenje inspekcijskog nadzora.

U okviru Komunalne policije Prijestonice Cetinje, od 2012. godine, djeluje “Pauk” služba.

“Pauk” služba

Informacije o radu

Počev od dana stupanja na snagu Uredbe o povjeravanju dijela poslova Uprave policije Prijestonici Cetinje i opštinama Bar, Budva, Tivat, Kotor, Nikšić, Ulcinj i Herceg Novi („Službeni list CG“, br. 07/13 od 4. februara 2013. godine), Komunalna policija Prijestonice Cetinje ponovo je počela da vrši poslove državne uprave iz nadležnosti Uprave policije koji se odnose na premještanje vozila koja nijesu uklonjena sa kolovoza u slučaju iz člana 57, parkiranih suprotno članu 58, parkiranih na mjestima iz člana 60 stav 1 i u slučaju iz člana 290 stav 4 i 301 stav 4 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima ( „Službeni list CG“, br. 33/12 ), odnosno poslove inspekcijskog nadzora koji se odnose na parkiranje i zaustavljanje vozila na lokalnim putevima i ulicama u naseljima, drugim javnim površinama, kao i na dijelu državnog puta koji prolazi kroz naselja.

U postupku inspekcijske kontrole, komunalni inspektori za saobraćaj i puteve ovlašćeni su i obavezni da izriču prekršajne naloge vlasnicima i kvozačima nepravilno parkiranih i zaustavljenih vozila, u iznosu od 60 eura za izvršeni prekršaj iz člana 323 stav 1 tačka 11 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Evidencija pomenutih naloga dio je Registra novčanih kazni i prekršajne evidencije, a izrečena novčana kazna može se naplatiti pasivnim putem (nemogućnošću dobijanja vozačke i saobraćajne dozvole do plaćanja kazne) ili prinudnim putem (zabranom na platu, penziju i druga primanja, ili zamjenom novčane u zatvorsku kaznu). Dostavljanje prekršajnog naloga vrši se i pričvršćivanjem ili ostavljanjem prekršajnog naloga na sigurnom i vidljivom mjestu na motornom vozilu u slučaju da je prekršaj vezan za nepropisno parkiranje, a ukoliko lice odbije da primi prekršajni nalog na licu mjesta, ovlašćeni službenik će na prekršajnom nalogu zabilježiti dan, čas i razlog odbijanja, te se smatra da je dostavljanje obavljeno.

U situaciji kada je vlasnik ili korisnik nepravilno parkiranog vozila odsutan, ili odbija da premjesti vozilo, komunalni inspektori, uz izdavanje prekršajnog naloga, naređuju i premještanje nepravilno parkiranog vozila specijalnim vozilom „Pauk“, na način propisan Pravilnikom o načinu premještanja vozila, visini troškova i uslovima koje treba da ispunjavaju privredna društva i preduzetnici koji vrše poslove premještanja vozila. Pritom, ovlašćeni službenici donose i posebno rješenje o troškovima premještanja vozila, kojim obavezuju lice u prekršaju da plati troškove premještanja vozila, shodno Uredbi o visini naknade troškova za premještanje vozila, a pomenuti troškovi najčešće iznose 65 eura.

Posebno treba naglasiti da je u članu 60 stav 1 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisan znatno veći broj zabrana nego što je to bio slučaj do sada. Oni se odnose na nepravilno parkiranje i zaustavljanje, pa u tom pogledu, a u cilju informisanja građana, navodimo primjere prekršaja koje vozači najčešće čine:

  • Zaustavljanje i parkiranje na površinama na kojima je saobraćajnim znakom zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila ili je zabranjen saobraćaj (Njegoševa ulica i Dvorski trg).
  • Zaustavljanje i parkiranje na trgovima i pješačkim zonama (Dvorski trg i parkovi).
  • Zaustavljanje i parkiranje na pješačkom prelazu i na udaljenosti manjoj od pet metara od prelaza.
  • Zaustavljanje i parkiranje na raskrsnici i na rastojanju manjem od pet metara od najbliže ivice poprečnog kolovoza.
  • Na dijelu puta gdje je širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila manja od tri metra u odnosu na uzdužnu punu liniju na kolovozu ili drugo vozilo (većina ulica sa dvosmjernim tokom saobraćaja, a naročito Bajova, Vuka Mićunovića, Vojvode Batrića i Ivanbegova)
  • Na stajalištu za javni prevoz putnika (taksi stajališta i autobuska stanica).
  • Na putu na kojem su kolovozne trake fizički odvojene (desna kolovozna traka u Bulevaru crnogorskih junaka).
  • Na mjestu na kojem je onemogućen izlazak već parkiranih vozila ili parkiranje na izlazu iz zgrade, dvorišta ili garaže.
  • Na trotoaru, osim ako je to dozvoljeno saobraćajnom signalizacijom.
  • Na parking mjestima za invalidna lica I na parking mjestima koja su posebno obilježena za posebne kategorije korisnika.

Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nezgode ili drugog opravdanog razloga bio prinuđen da zaustavi vozilo na kolovozu, dužan je da uključi sva četiri pokazivača pravca, uz neodložno preduzimanje mjera propisanih članom 61 i 62 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koje nalažu što skorije uklanjanje vozila sa kolovoza ili postavljanje sigurnosnog trougla na udaljenosti od deset metara iza vozila, da prekine rad motora, da stavi ručicu mjenjača u odgovarajući stepen prenosa, da aktivira parkirnu kočnicu i da zaključa brave na vozilu tako da uključivanje sva četiri pokazivača pravca na zaustavljenom vozilu, izuzev gore nabrojanih izuzetaka, ne isključuje odgovornost i vozača koji nepropisnim zaustavljanjem vozila usporavaju i ometaju bezbjedan tok saobraćaja.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018