Uprava lokalnih javnih prihoda

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 55, 58, 62)
Telefon: 041 241 215
E-mail: uprava.ljp@cetinje.me
Rad sa strankama: 10:00h - 14:00h

Direktorica:

Olivera Anđelić
Telefon: 067 089 630
E-mail: olivera.andjelic@cetinje.me

Uprava lokalnih javnih prihoda Prijestonice Cetinje obavlja djelatnosti koje se odnose na utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda – poreza, prireza, taksi i naknada.

U okviru svojih nadležnosti, Uprava lokalnih javnih prihoda utvrđuje, naplaćuje i kontroliše porez na nepokretnosti, prirez porezu na dohodak fizičkih lica, lokalne komunalne takse, boravišne takse; članski doprinos za pravna i fizička lica u skladu sa propisima iz oblasti turizma; naknade za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva u skladu sa propisom Prijestonice Cetinje i druge lokalne javne prihode u skladu sa zakonom.

Uprava lokalnih javnih prihoda, takođe, donosi rješenja o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, a kroz Saradnju sa sekretarijatom za finansije i razvoj preduzetništva analizira stepen i efekte ostvarenih. Pomenuti organ gradske uprave vodi i registar poreskih obveznika, uz redovno usaglašavanje njegovog stanja sa registrom nepokretnosti Uprave za nekretnine Crne Gore.

Uprava lokalnih javnih prihoda propisuje oblik i sadržaj poreske prijave, vodi poresko knjigovodstvo, sprovodi postupak prinudne naplate shodno odredbama Zakona o poreskoj administraciji, donosi rješenja o preduzimanju mjera inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonskim aktima, priprema periodične izvještaje i informacije o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda i obezbjeđuje funkcionalnost jedinstvenog informacionog sistema za oblast lokalnih javnih prihoda i njegov monitoring.

Uprava vodi evidenciju svih naplaćenih lokalnih javnih prihoda, priprema informativne i druge stručne materijale za gradonačelnika Prijestonice Cetinje i gradski parlament, vrši poslove u vezi sa slobodnim pristupom informacijama iz djelokruga uprave i realizuje druge aktivnosti iz nadležnosti gradske uprave u ovoj oblasti.

U sklopu Uprave lokalnih javnih prihoda, djeluju dva odjeljenja:

Odjeljenje za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda

Odjeljenje za inspekcijski nadzor lokalnih javnih prihoda

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018