Sekretarijat za investicije i održivi razvoj

Adresa: Bajova 2 (sprat II)
Telefon: 041 232 341
E-mail: sekretarijat.ior@cetinje.me

Sekretarka:

Vesna Tomanović
Telefon: 041 232 341
E-mail: vesna.tomanovic@cetinje.me

Sekretarijat za investicije i održivi razvoj Prijestonice Cetinje obezbjeđuje uslove za uređivanje, korišćenje, unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta.

Sekretarijat priprema srednjoročni i jednogodišnji program gradnje, uređivanja, korišćenja i zaštite prostora, pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju svih vrsta objekata i komunalno opremanje građevinskog zemljišta (puteve/ulice u naselju, uključujući pješačke prolaze, trgove i javna parkirališta; objekte javne rasvjete; zelene površine u naselju; parkove - pješačke staze, travnjake, terene dječjih igrališta, javnih gradskih objekata; komunalne objekte i instalacije do priključka na urbanističku parcelu i drugo).

Pomenuti organ gradske uprave vrši pravne, finansijske, tehničke, administrativne i druge stručne poslove za realizaciju programa i prati njihovu realizaciju; vrši usklađivanje programa uređivanja građevinskog zemljista sa planovima razvoja pojedinih djelatnosti; preduzima mjere zaštite spomenika kulture i zaštite objekata prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta.

Sekretarijat vrši poslove u vezi sa rušenjem postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala, kao i premještanje postojećih podzemnih i nadzemnih instalacija; vrši poslove izgradnje, rekonstrukcije, održavanje, zaštite, i korišćenja i upravljanje putevima u zahvatu područja posebne namjene; priprema pozive za javno nadmetanje i sprovodjenje postupka ustupanja radova za izradu tehničke dokumentacije vrši poslove na usklađivanju radova na izgradnji, rekonstrukciji, redovnom i investicionom održavanju puteva od lokalnog značaja; organizuje stručne kontrole i kvalitet izvedenih radova, pribavlja odobrenje za gradjenje, za tehnički prijem i predaju na upotrebu izgrađenih puteva; priprema finansijsku dokumentaciju i prati utrošak finansijskih sredstava; vodi bazu podataka- evidenciju nepokretnosti koje pripadaju putevima lokalnog značaja; vodi evidenciju i bazu podataka o građevinskim parcelama.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018