Direkcija za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 108, 111)
Telefon: 041 230 565
E-mail: direkcija.i@cetinje.me
Rad sa strankama: 10:00h - 14:00h

Direktor:

Vuk Latković
Telefon: 041 230 565
E-mail: vuk.latkovic@cetinje.me

Direkcija za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa Prijestonice Cetinje bavi se stručnim i sa njima povezanim upravnim poslovima koji se odnose na imovinska prava i ovlašćenja na državnoj imovini kojom raspolažu i koju koriste Prijestonica Cetinje i njeni organi.

Direkcija, takođe, vodi evidenciju te imovine, podnosi Skupštini Prijestonice Cetinje izvještaj o stanju imovine, pokreće postupak za upis prava nad nepokretnostima, vrši procjenu vrijednosti nepokretnih stvari u imovini Prijestonice Cetinje, pokreće postupak prodaje i davanja u zakup stvari i druge imovine kojom raspolaže Prijestonica Cetinje i vrši obradu akata koji se na to odnose.

Među nadležnosti pomenutog organa gradske uprave spada i priprema propisa, odnosno obrada akata u vezi sa raspolaganjem državnom imovinom iz okvira ovlašćenja Prijestonice Cetinje (odluke, ugovori, rješenja), davanje mišljenja na prijedloge akata o raspolaganju državnom imovinom koje pripremaju javne službe čiji je osnivač Prijestonica Cetinje, priprema i zaključivanje ugovora o zakupu građevinskog zemljišta ili zakupu poljoprivrednog zemljišta.

Direkcija za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa vodi evidenciju o svojinsko – pravnim promjenama nastalim po osnovu akata, daje podatke organima gradske uprave na osnovu evidencije koju vodi i pokreće postupak za promjene upisa prava nad nepokretnostima.

Direkcija pokreće postupak eksproprijacije shodno godišnjem programu uređenja prostora i zastupa Prijestonicu Cetinje do okončanja postupka, priprema prijedloge odluka o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti koje se ekspropriišu u cilju izgradnje objekata od značaja za ostvarivanje funkcije lokalne samouprave, vodi postupak i rješava o predaji neizgrađenog građevinskog zemljišta ranijih vlasnika radi privođenja namjeni određenoj planom. Za gradonačelnika i gradski parlament, Direkcija priprema informativne i druge stučne materijale o pitanjima iz djelokruga svog rada. Uz to, Direkcija za imovinu i zaštitu imovinsko pravniih interesa vrši poslove u vezi sa slobodnim pristupom informacijama iz svog djelokruga, vrši poslove zaštite imovinsko – pravnih interesa gradske uprave pred sudskim i drugim organima i u obavljanju tih djelatnosti ima ulogu zakonskog zastupnika Prijestonice Cetinje.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018