Služba zaštite i spašavanja

Adresa: Novi vatrogasni dom, Humci bb
Telefon: 123, 041 234 155
E-mail: sluzba.zastite@cetinje.me

VD Komandira:

Miloš Ćećanović
Telefon: 067 025 717
E-mail: milos.cecanovic@cetinje.me

Služba zaštite i spašavanja obavlja djelatnosti koje se odnose na spašavanje i zaštitu ljudi i imovine od požara, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija. Služba preduzima preventivne mjere u cilju zaštite od požara, izrađuje planove i procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od požara, poplava, eksplozija, te kontrolu ispravnosti i servisiranja protivpožarne opreme.

Takođe, Služba zaštite i spašavanja organizuje spašavanje ljudi, životinja, materijalnih i drugih dobara u slučaju požara, prirodnih, te tehničko – tehnoloških nesreća i vrši evakuaciju sa tog područja. Služba djeluje i u situacijama saobraćajnih udesa, hemijskih, bioloških i radioloških akcidenata i drugih vanrednih situacija.

Služba pruža usluge dopremanja vode i druge usluge preduzećima, ustanovama i građanima, u saradnji sa drugim organima gradske uprave i javnim preduzećima.

Među aktivnostima koje realizuje Služba zaštite i spašavanja Prijestonice Cetinje još su i asistencije pravnim licima prilikom izrade planova zaštite i spašavanja, organizacija trening centra za obuku na poslovima zaštite i spašavanja, saradnja sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja i drugo.

Služba zaštite i spašavanja Prijestonice Cetinje djeluje u novom vatrogasnom domu, koji je svečano otvoren 13. novembra 2011. godine.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018