Služba za zajedničke poslove

Adresa: Baja Pivljanina br. 2 (kancelarije 100, 101, 111)
Telefon: 067 631 968
E-mail: sluzba.zp@cetinje.me

Direktor:

Luka Milić
E-mail:  luka.milic@cetinje.me

 Služba za zajedničke poslove vrši stručne i administrativno – tehničke poslove za potrebe Skupštine, Gradonačelnika, Glavnog administratora, organa i službi lokalne uprave, koji se odnose na:

  • poslove tekućeg i investicionog održavanja objekata u kojima su smješteni organi uprave, mjesne kancelarije i mjesne zajednice, poslove osiguranja službenika i imovine Prijestonice,
  • poslove obezbeđenja i zaštite objekata u kojima su smješteni organi Prijestonice i drugih objekata, u skladu sa propisima; zaštitarske poslove, poslove koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila; pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom i zaštitom zastava i grba Prijestonice; poslove pružanja ugostiteljskih usluga za organe i službe; poslove kopiranja i povezivanja štampanih materijala; poslove održavanja higijene službenih prostorija; pripremu informativnih i drugih stručnih materijala u vezi poslova iz djelokruga Službe;
  • vođenje propisanih evidencija iz ovih oblasti kao I drugih evidencija u skladu sa zakonom;
  • pripremu izvještaja o radu I drugih informativnih materijala za Skupštinu, Gradonačelnika, organe državne uprave, medije i sl. Iz djelokruga organa;
  • slobodan pristup informacijama iz djelokruga organa,
  • druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018