Služba za zajedničke poslove

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 09, 10, 100, 101)
Telefon: 041 231 739
E-mail: sluzba.zp@cetinje.me

Direktorica:

Vesna Lagator - Pijevac
Telefon: 041 231 739
E-mail:  vesna.lagator@cetinje.me

Služba za zajedničke poslove vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Skupštine, gradonačelnika, glavnog administratora, organa i službi lokalne uprave, koji se odnose na:

  • stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi sa realizacijom odluka komisija nadležnih za rješavanje stambenih pitanja, osim za stanove dodijeljene licima u stanju socijalne potrebe (otkup stanova, obrada ugovora o zakupu, kupovini stanova pod povoljnijim uslovima, ovjere ugovora i dr.) i drugi poslovi u vezi sa navedenim;

  • poslove tekućeg i investicionog održavanja objekata u kojima su smješteni organi uprave, mjesne kancelarije i mjesne zajednice; poslove osiguranja službenika i imovine Prijestonice;

  • poslove obezbjeđenja i zaštite objekata u kojima su smješteni organi Prijestonice i drugih objekata, u skladu sa propisima; portirske poslove; poslove koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila; pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom i zaštitom zastave i grba Prijestonice; poslove pružanja ugostiteljskih usluga za organe i službe; poslove kopiranja i povezivanja štampanih materijala; poslove održavanja higijene službenih prostorija; pripremu informativnih i drugih stručnih materijala u vezi poslova iz djelokruga Službe;

  • vođenje propisanih evidencija iz ovih oblasti kao i drugih evidencija u skladu sa zakonom;

  • pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i materijala za Skupštinu, gradonačelnika, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga organa;

  • slobodan pristup informacijama iz djelokruga organa;

  • druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018