Služba za zajedničke poslove

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 09, 10, 100, 101)
Telefon: 041 231 739
E-mail: sluzba.zp@cetinje.me

Direktor:

Nikola RADOVIĆ
Telefon: 067 601 238
E-mail:  nikola.radovic@cetinje.me

Služba za zajedničke poslove bavi se održavanjem objekata, njihovim obezbjeđenjem i zaštitom, održavanjem službenih vozila, javnim nabavkama, pružanjem ugostiteljskih usluga za organe i službe Prijestonice Cetinje. 

Riječ je o poslovima u vezi sa tekućim i investicionim održavanjem objekata u kojima djeluju organi gradske uprave, mjesne kancelarije i mjesne zajednice, te njihovim obezbjeđenjem i zaštitom. Služba za zajedničke poslove bavi se i osiguranjem služnenika i imovine Prijestonice Cetinje, javnim nabavkama i realizacijom odluka komisija nadležnih za rješavanje stambenih pitanja, osim za stanove dodijeljene licima u stanju socijalne potrebe.

U nadležnost Službe spadaju i portirski poslovi, aktivnosti koje se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila, pomoćno – tehnički poslovi u vezi za upotrebom i zaštitom simbola Prijestonice Cetinje, poslovi pružanja ugostiteljskih usluga za organe i službe, kopiranje i povezivanje štampanih materijala, održavanje higijene službenih prostorija, realizacija odredbi Uputstva o postupanju organa gradske uprave sa građanima, priprema informativnih i drugih stručnih materijala u vezi sa poslovima iz nadležnosti Službe, te poslovi vezani za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga.

Poslovi javnih nabavki vrše se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.
Odluke o javnim nabavkama dostupne su u elektronskoj formi na stranici JAVNE NABAVKE.

Telefon / fax: 041 232 373
E-mail: javne.nabavke@cetinje.me

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018