Socijalna zaštita

Mjere socijalne politike Prijestonice Cetinje usmjerene su prema svim kategorijama stanovništva, a naročito građanima u stanju socijalne potrebe, nezaposlenima, penzionerima, osobama sa invaliditetom, žrtvama porodičnog nasilja i marginalizovanim grupama.

Aktivnosti na planu socijalne politike definisane su shodno odredbama brojnih pozitivno – pravnih propisa na nacionalnom nivou, poput Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o Prijestonici, Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Zakona o radu, Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, Zakona o predškolskom obrazovanju, Zakona o osnovnoj školi, Zakona o visokom obrazovanju, Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zakona o boračko invalidskoj zaštiti, Zakona o obligacionim odnosima, ali i na ciljeve definisane aktima lokalne uprave, počev od Statuta Prijestonice Cetinje, preko Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave, Odluke o oblicima socijalne i dječje zaštite, Odluke o osnivanju ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici Cetinje, Odluke o rješavanju stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe, Odluke o ravnopravnosti polova u Prijestonici Cetinje, Odluke o stipendiranju studenata, Odluke o donošenju lokalnog plana akcije za mlade 2012 – 2015, Odluke o donošenju Lokalnog plana akcije za djecu 2012 – 2016 i drugih.

Pri realizaciji mjera iz sfere socijalne politike, Prijestonica Cetinje sarađuje sa Centrom za socijalni rad, Službom Centra za socijalni rad – Cetinje, Ministarstvom prosvjete i sporta, Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Ministarstvom pravde, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i drugim partnerskim institucijama, organizacijama, te predstavnicima civilnog sektora.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018