Sekretarijat za kulturu

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 121, 122)
E-mail: sekretarijat.kultura@cetinje.me
Rad sa strankama: 10:00h - 14:00h

VD SEKRETARKE:

Anđela Ćipranić
Telefon: 069188288
E- mail: andjela.cipranic@cetinje.me

Sekretarijat za kulturu vrši poslove uprave koji se odnose na:
   - razvoj i unapređenje kulture, umjetničko stvaralaštvo, bibliotekarstvo, kulturno-umjetnički amaterizam; ostvarivanje svih vidova saradnje u oblasti kulture, kulturne manifestacije; djelatnosti kojima se prezentuju, promovišu, štite i čuvaju kulturna dobra i očuvanje kulturne nematerijalne baštine(jezik, govor, usmeno predanje, usmena književnost ili drugi izraz, običaj, obred i svečanast, antikvitet, predmeta vezanih za značajni dogadjaj ili istorijsku ličnost obrednih ili predmeta sakralnog karaktera, djela likovne i primijenjene umjetnosti, rukopisa, inkunabula, knjiga, publikacija ili dokumenata, numizmatičkih ili filatelističkih predmeta, arhivske, bibliotečke ili kinotečke građe i muzejskog materijala, namještaja i muzičkih instrumenata); vođenje registra, čuvanje, zaštitu i održavanje spomen - obilježja;
   - učestvovanje u izradi lokalnog programa razvoja kulture u skladu sa Nacionalnim programom razvoja kulture, shodno potrebama lokalnog stanovništva i subjekata iz oblasti kulture, određivanje prioriteta, dinamike realizacije koji usvaja Skupština Prijestonice;
   - učestvovanje u izradi godišnjeg izvještaja o ostvarivanju lokalnog programa razvoja kulture koji gradonačelnik podnosi Skupštini Prijestonice, a koji dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove kulture;
   - učešće u projektovanju budžetskih i vanbudžetskih sredstava za finansiranje kulture, utvrđivanje prioriteta međunarodne kulturne saradnje, podsticanje očuvanja i razvoja tradicionalnih zanata i vještina, podsticanje izdavačke djelatnosti, podršku i učešće u otkupu knjiga, otkupu likovnih djela i muzejskih predmeta, podsticaj i pomoć u razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i djelatnosti u oblasti kulture, kao i podsticaj nekomercijalnih oblika amaterskog djelovanja u kulturi kojima se doprinosi afirmaciji lokalnih i crnogorskih izvornih kulturnih vrijednosti i savremenog kulturnog umjetničkog stvaralaštva.
   - izradu programa podizanja spomen-obilježja i druge poslove u vezi sa tim;
   - stvaranje uslova za rad institucija kulture na nivou Prijestonice, pred laganje planova i programa razvoja i investicionih ulaganja u oblasti kulture;
   - predlaganje prioriteta investicionih ulaganja u oblasti kulture i praćenje realizacije investicionih programa koje finansira lokalna samouprava;
   - izradu elaborata o opravdanosti osnivanja ustanova iz oblasti kulture i medija;
   - izradu akata o osnivanju javnih ustanova iz oblasti kulture; osnivanje, razvoj i unapređenje medija i ostvarivanje svih vidova saradnje iz ove oblasti;
   - praćenje stanja razvoja u oblasti kulture i davanje preporuka za razvoj kulture; podsticaj, podršku i učešće u programima i projektima od značaja za ostvarivanje javnog interesa u kulturi Prijestonice, a naročito onih koji podstiču očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata i vještina, kao i podsticaj nekomercijalnih oblika amaterskog djelovanja u kulturi kojima se doprinosi afirmaciji crnogorskih izvornih kulturnih vrijednosti i savremenog kulturnog umjetničkog stvaralaštva;
   - vršenje upravnog nadzora i poslova u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim službama čiji je osnivač Prijestonica, u oblastima iz svoje nadležnosti; davanje mišljenja i priprema akta o davanju saglasnosti na statut, program rada i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, davanje mišljenja i predlaganje mjera u vezi sa informativnim i drugim materijalima tih javnih službi;
   - ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama iz ove oblasti;
   - pripremu, za oblasti za koje je osnovan, informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i gradonačelnika; organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga organa; pripremu mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i tumačenja propisa Prijestonice u ovim oblastima;
   - praćenje realizacije investicionih programa koje finansira Prijestonica u oblastima iz nadležnosti ovog organa;
   - rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
   - vođenje propisanih evidencija iz ovih oblasti kao i drugih evidencija u skladu sa zakonom;
   - pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;
   - slobodan pristup informacijama iz djelokruga organa;
   - druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018