Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 77, 78, 79, 80, 81)
Telefon: 041 231 720, 067 263 445
Fax: 041 232 607
E-mail: sekretarijat.upzs@cetinje.me
Rad sa strankama: 10:00h - 14:00h

Sekretarka:

Snežana Kujović
Telefon: 041 232 607
E-mail: snezana.kujovic@cetinje.me

Poslovi i nadležnosti Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine odnose se na: pripremu propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora i građevinskog zemljišta, praćenje stanja uređenja prostora u vidu jednogodišnjeg Izvještaja o stanju uređenju prostora kao i obavljanje pripremnih i drugih poslova koji se odnose na izradu i donošenje lokalnih planskih dokumenata, izdavanje izvoda iz planskih dokumenata, čuvanje prostorno planske dokumentacije, vođenje evidencije zahtjeva i potreba korisnika prostora i drugih podataka značajnih za planiranje i uređenje prostora, o objektima koji su sagrađeni suprotno planskoj dokumentaciji i drugim podacima u vezi sa tim. 

Među nadležnosti Sekretarijata spadaju:

Izrada propisa iz oblasti prostornog planiranja, praćenje stanja u prostoru i vođenje informacionog sistema o prostoru, izrada i usvajanje programa o stanju uređenja prostora; pripremne poslove na izradi i donošenju započetih lokalnih planskih dokumenata; davanje prijedloga smjernica za izradu programskog zadatka o izradi planskog dokumenta; davanje mišljenja na nacrt planskog dokumenta; učešće u javnoj raspravi u vezi nacrta planskog dokumenta; pripremne poslove na izradi i donošenju urbanističkih projekata; vođenje dokumentacione osnove o prostoru;

Sprovođenje legalizacije bespravno podignutih objekata, sprovođenje monitoringa nelegalnih objekata, vođenje podataka o objektima koji su izgrađeni suprotno planskim dokumentima i o drugim podacima značajnim za legalizaciju objekata;

Primjena propisa za donošenje Programa privremenih objekata; pripremu prijedloga Programa za privremene lokacije, izdavanje urbanističko tehničke uslove za privremene objekte, odobrenja za postavljanje;

Primjena propisa za pomoćne objekte i lokalne objekte od opšteg interesa do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore;

Izdavanje izvoda iz planske dokumentacije, davanje izjašnjenja, izdavanje urbanističko tehničkih uslova za stalne i pomoćne objekte za izradu tehničke dokumentacije;

Vođenje postupka kompletiranja urbanističkih parcela ili cijepanja istih u skladu sa usvojenim planskim dokumentima;

Vođenje upravnog postupka za pretvaranje posebnih i zajedničkih i djelova stambene zgrade u poslovni proctor;

Izdavanje upotrebnih dozvola;

Izdavanje odobrenja za postavljanje, odnosno građenje pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, u skladu sa propisom donijetim do dana stupanja na snagu Zakona;

Rješavanje po zahtjevima za postavljanje javnih česama i fontana;

Pripremanje izvještaja o radu Sekretarijata za Gradonačelnika i Glavnog administratora, izradu nacrta i prijedloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata i staranje o usklađenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; priprema stručnih mišljenja, informacija i izjašnjenja i drugog materijala za Skupštinu, Gradonačelnika i resorna ministarstva o vršenju poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima; praćenje i sprovođenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata; vršenje i drugih poslova iz svoje nadležnosti, čuvanje dokumentacije, uspostavljanje elektronske komunikacije, vođenje postupka za slobodan pristup informacijama, shodno Zakonu;

Izrada i donošenje Plana komunalnog opremanja građevinskog zemljišta, za uređivanje građevinskog zemljišta;

Priprema propisa za utvrđivanja visine i načina naplate naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za legalne i bespravne objekte, a vezano za visinu i način obračuna naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; donošenje rješenja o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; donošenje rješenja o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte;

Izrada strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine, izrada i praćenje lokalnog plana zaštite životne sredine, Poslove zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha; Donošenje odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za planove i programe kada je strateška procjena obavezna, nakon pribavljanja mišljenja, donošenje odluke o potrebi izrade strateške procjene, odnosno odluke o nepreduzimanju izrade strateške procjene za planove i programe kada strateška procjena nije obavezna; Odlučivanje po zahtjevima o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekte koji mogu imati uticaja na životnu sredinu, odlučivanje o zahtjevima za procjenu uticaja za projekte za koje je procjena obavezna i sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaju drugi organi Prijestonice; Sprovođenje Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i vođenje postupka izdavanja integrisanih dozvola za postrojenja Određivanje akustičkog zoniranja i određivanje akustičkih zona; Dostavljanje izvještaja o stanju prirode, dostavljanje podataka o stanju životne sredine. Vođenje postupka radi proglašenja zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji Prijestonice;

vrši i druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

E-GRAD
BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018