Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2, 3, 4, 5, 142, 146-147, 149, 150)
Telefon: 041 241 280 (Građanski biro: 041 241 281, Rodna ravnopravnost i socijalna zaštita i briga o djeci: 041 241 172, 067 249 516, Matičar/ka: 041 231 976)
E-mail: sekretarijat.ls@cetinje.me
Rad sa strankama: 10:00h - 14:00h (Građanski biro: 08:00h – 16:00h)

Sekretarka:

Aleksandra Dapčević
Telefon: 067 089 730
E-mail: aleksandra.dapcevic@cetinje.me

Poslovi i nadležnosti Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti se odnose na kancelarijsko poslovanje, praćenje i unapređivanje sistema lokalne samouprave i, u okviru istog, neposrednih oblika lokalne samouprave, izradu propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave i organizaciju organa uprave, mjesnih zajednica i mjesnih centara, pružanje pravne pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava i interesa pred nadležnim organima, organizovanje poslova koji se odnose na prevenciju bolesti zavisnosti na nivou Kancelarije u okviru Sekretarijata, organizovanje poslova koji se odnose na rodnu ravnopravnost na nivou Kancelarije u okviru Sekretarijata. 

Pomenuti organ uprave zadužen je za obavljanje poslova pisarnice i athive, prijema i dostave pošte, obrade predmeta i drugih dokumenata primjenom elektronske tehnologije. Sekretarijat djeluje na planu praćenja i unaprijeđenja sistema lokalne samouprave, izrade propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave i organizaciju gradske uprave i mjesnih zajednica, davanja mišljenja u postupku pripreme propisa koje donosi Skupština Prijestonice Cetinje, te akata koje donosi gradonačelnik, a koja se odnose na usklađenost propisa lokalne uprave sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Sekretarijat, takođe, obavlja poslove upravljanja kadrovima, što se odnosi na praćenje rada službenika i namještenika, pripremu prijedloga programa stručnog usavršavanja službenika i pripravnika, sagledavanje i analizu potreba organa za usavrašavanjem i obukom kadra, koordinaciju aktivnosti na obukama zaposlenih, saradnju sa državnim organom zaduženim za upravljanje kadrovima i Zajednicom opština Crne Gore, pripremu analize, izvještaja i informacija iz oblasti upravljanja kadrovima i vodi centralnu kadrovsku i druge evidencije iz oblasti rada. Među nadležnosti Sekretarijata u toj oblasti spada i dostava podataka Sekretarijatu za finansije i razvoj preduzetništva za centralnu evidenciju o zaradama lokalnih službenika i namještenika, tehnički poslovi vezani za oglašavanje slobodnih radnih mjesta i obavezno socijalno osiguranje, učešće u davanju mišljenja glavnog administratora na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, davanje pravnih mišljenja, izvještaja i informacija o primjeni propisa koji regulišu službeničke i radne odnose, te vođenje postupka izdavanja radnih knjižica i upisa kvalifikacija.

U pogledu mjesne samouprave, Sekretarijat obavlja poslove koji se odnose na osnivanje i organizaciju mjesnih zajednica, te usklađivanje i usmjeravanje njihovog rada u vršenju poslova od neposrednog i zajedničkog interesa za građane, vođenje registra mjesnih zajednica i mjesnih centara i vršenje stručnih i administrativno – tehničkih poslova za mjesne zajednice.

Sekretarijat djeluje i u sferi poslova opšte uprave. Naime, pomenuti organ obavlja djelatnosti koje se odnose na zaključenje braka i vođenje matične knjige vjenčanih, kao prenesene poslove, te ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa, vođenje biračkog spiska, administrativno – tehničke poslove vezane za sprovođenje izbora i stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i upotrebom pečata Prijestonice Cetinje i njenih organa.

Pomenuti organ lokalne uprave bavi se uređivanjem odnosa i obezbjeđivanjem primjene propisa i drugih akata iz oblasti socijalne i dječje zaštite: kućna njega i kućna pomoć starim i invalidnim licima, staranje o ostvarivanju njihovih prava iz ove oblasti, vođenje postupka za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe, praćenje namjenskog korišćenja stanova dodijeljenih licima u stanju socijalne potrebe, donošenje rješenja o prestanku tog prava i pokretanje postupka za iseljenje, vođenje postupka za ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći i pomoć u kući, staranje o ostvarivanju dječje zaštite, koja se odnosi na odmor i rekreaciju, smještaj i ishranu djece, obezbjeđivanje poklon-paketa za novorođenčad i drugih dodatnih oblika dječje zaštite, koje propiše Prijestonica.

U okviru Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Prijestonice Cetinje djeluje šest mjesnih kancelarija. Više informacija o njihovom radu dostupno je na stranici Mjesne kancelarije.

Rad Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti organizovan je i kroz tri jedinice:

  • Građanski biro
  • Matična služba
  • Personalna služba
DRUŠTVENE MREŽE

pratite nas i na
društvenim mrežama

KONTAKT

Adresa: Bajova 2 (kancelarije 1, 2)
Telefon: 041 241 281
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me

BIZNIS ZONA
JEZIK
Prijestonica Cetinje © 2018